ރައީސް އޮފީސް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވި މުއުތަސިމްގެ ނަން، ދިރާސާ ކުރަން ކޮމިޓީއަށް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ކޮމިޓީން ގޭގެއަށް

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު، އަބޫދާބީ އަދި ސައުދީގެ ޕްރިންސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ޑީޕީޖީއާއެކު ދެ ބޭފުޅަކު ޕީޖީ ކަމަށް

2

ރައްޔިތުންނަށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

13 އަހަރު ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގަ ޖެންޑާ މިިނިސްޓްރީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ، ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް

ފަނޑިޔާރު ކަމާއި ޕީޖީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދުވެސް ލިޔުން ލިބޭނެ: އީސީ

މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީން ބަލާ ގަވާއިދުގައި އުނިކަންތައްތައް އެބަހުރި: ރޮޒެއިނާ

އޮޅުވެލިފުށީގެ ތަރައްގީއާއި ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެ ރަށު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ހާމިދު ޝަފީއު

ޕީޖީ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި

3 ...