ރައީސް އޮފީސް

ހޫދު، އުމަރަށް ރައްދު: މި ސަރުކާރުން ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ކުރާނެ

1

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ބިލް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ރައީސް އޮފީހާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މިނިވަންދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެ

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އެއްބަޔަކު "މިލްކު" ކުރުމުން، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

3

މޮރިޝަސްގެ ވަގުތީ ރައީސްއާ، ރައީސް އިިބު ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސަށް ރައީސް ސޯލިހު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ނުވަ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

3 ...