ކުށް

އިންނަމާދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާކޮޮށްގެން ހައްޔަރު ކުުރުމުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލި ދެމީހުން، އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންނަމާދޫގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ޑުރަގް ނެޓްވޯކެއްގައި އިސްކޮށްހުރި ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދު ދޫކޮށްލައިފި، އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

އިންނަމާދޫ އާއި ކިނޮޅަހަށް ޑިންގީއެއްގައި އަރައި ދެރަށުގައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލަން އުޅެފި

1

ތިން ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1

މަސްތުވާތަކެތި ދިން ކަމަށް ބުނެ އަދުހަމް ދައްކަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ވާހަކައެއް: ފުލުހުން

1

ކުރިނބީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހައަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި ގެއްލުންދީފި

މެލޭޝިއާ މަގުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ދިޔަ ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި: ފުލުހުން

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

"ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމަލާދޭން ރޭވި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރިއަށްނުގެންދެވުނު، އިސްމީހާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި"

ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން: މިނިސްޓްރީ

... 42