ދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހަށް ސިންގަޕޫރުގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 : ސްރީލަންކާގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއް ބަންދު ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ޔޫކޭގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތައް ކުޑަކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އީރާންގެ ނައިބު ރައީސް އާއި ދެ މިނިސްޓަރުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރަން ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޔޫއޭއީގެ ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތައް މިއަހަރުގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އީ-ލާނިންއަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިދާނެ ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ކަނޑައަޅައިފި

ތައިލެންޑު އިމިގްރޭޝަންގެ ދެ އޮފިސަރަކަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހި، ބައެއް ގައުމުތަކަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފިި

1

ޔޫކޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން އާންމުގޮތެއްގައި ފަސް ދުވަސް ނަގާ: އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން

... 8 ...