ދުނިޔެ

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން ޖަޕާނަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ޖަޕާނުން ފެނިއްޖެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: މާޝަލްލޯ ހިންގައިގެން ޓްރަމްޕަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިހުރެވިދާނެތަ؟

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި

ކޮވިޑްގެ އިމިއުނިޓީ އަށް މަސްދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

މެކްސިކޯ އާއި ޗިލީ ގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ޔޫކޭ އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އާ ވައްތަރު އިސްރާއީލުން ވެސް ފެނިއްޖެ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: އިސްލާހުކުރަންވެފައިވާ އދ އަށް 75 އަހަރު ފުރެނީއެވެ.

ފްރާންސްގެ ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އާ ސްޓްރެއިން ނުރައްކަލެއް ނޫން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

އެންޓާކްޓިކާ އިން ވެސް ކޮވިޑް ފެނިއްޖެ

250 ދުވަސް ފަހުން ޓައިވާނުން ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޓެޑް ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނިއްޖެ

... 8 ...