ދުނިޔެ

އަންހެން ލީޑަރުން ތިބި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ: ދިރާސާ

މާލީގެ ސިފައިން އެގައުމުގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލުބުނާނުގައި ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވޭ: ޔުނިސެފް

30 މިނެޓުތެރޭ ލޮނުފެން ބޯފެނަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން އުފައްދައިފި

ޗައިނާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ރެޖިސްޓާކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

1

މެލޭޝިޔާ އިން ކޮވިޑްގެ އާ ވައްތަރެއް ފެނިއްޖެ

މޮރިޝަސްގެ ފަރަށް އެރި ބޯޓު ދެބުރިވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގެ ސައިންޓިސްޓުން ވާ ހިފައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

ލުބުނާނުގައި ހިނގި ގޮވުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެފްބީއައި އިން ބޭރޫތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް އުފައްދައިފި

ބަހާމާސްގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

... 8 ...