ދުނިޔެ

ދޫނިރޯގާ ޖެހިފައިހުރި މީހަކު ރަޝިއާއިން ފެނިއްޖެ

މިޔަންމާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި ދެމީހަކު މަރާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވަނީ

މާބަނޑު މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ފައިޒާ ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި

ދިރުން ހުރިތޯ ބެލުމަށް ނާސާއިން ފޮނުވި އެންމެ ބޮޑު އުޅަނދު މާސް އަށް ތިރިކޮށްފި

އިސްރާއީލުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ބެލަރޫސް ގައި މުޒާހަރާ ލައިވްކުރި ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލަށްލައިފި

ބޯޓު ފަރަށް އެރީ އިންޓަނެޓް ހޯދުމަށް އައްސޭރިފަށާ ކައިރިކުރުމުން، ފަޅުވެރިން ތިބީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި

ޗައިނާ ކޯސްޓް ގާޑުގެ އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް ޖަޕާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއްޖެ

މިޔަންމާގެ ބަޣާވާތަށް ޗައިނާއިން އެހީތެރިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް, ޗައިނާއިން އެކަން ދޮގުކުރޭ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ޗައިނާއަށް ދިޔަ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ޓީމުގެ ހޯދުންތައް އެމެރިކާއިން ގަބޫލެއް ނުކުރި!

ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ޖަރުމަނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ގެއްލިއްޖެ

... 8 ...