ދުނިޔެ

ތޫނިސްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި، ރައީސަށް ބަގާވާތުގެ ތުހުމަތު

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ފަތުރުވެރީންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގައުމުތައް

އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން އެނދުމަތިކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް ޗައިނާގެ ބޯޓުތަކުން ނަޖިސް އަޅާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހަނގުރާމަ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރޮއިޓާސްގެ ނޫސްވެރިޔަކު މަރާލައިފި

އިންޑިއާގައި ދަހޭޖާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން ވަޒީރަކު "ރޯދައަށް" ހުންނަވައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް މަރު ރިޕޯޓުކޮށްފި

ވެކްސިނުން ކޮވިޑްގެ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ދިފާއުކޮށްދެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

އަފްގާނުގައި އެމެރިކާއިން ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލާނަން: ބައިޑެން

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ އެޗްއައިވީ ވެކްސިންގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ތަހުލީލުތައް ފަށައިފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލަންކާ ހުޅުވާލައިފި

ހައިޓީގެ ރައީސް ކޮވެނެލް މޮއިސް ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަކޮށްލައިފި

... 8 ...