ދުނިޔެ

އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސްރީލަންކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅިގެން ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިލިޓަރީ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ސޮއިކޮށްފި

މެންބަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އިޒްރޭލުގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް

ތަލަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: ދިރާސާ

އާކްޓިކް ސަރަހައްދަށް 20،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ލީކުވުމުން ރަޝިޔާއިން އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އޭޓީއެމަކަށް ވަދެ 8.2 ލައްކަ ރުޕީސް ވަގަށްނަގައިފި

ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ - އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓު

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ބޭނުން ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތަހުލީލުތައް ފަށަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑެ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް އައިބުޕްރޮފެން ބޭނުންކުރުމަށް ޓެސްޓު ހަދަނީ

ޕީއެސް 5 ތައާރަފުކުރުން ލަސްކޮށްފި

ބަންކަރަށްވަނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް އެތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން: ޓްރަމްޕް

... 8 ...