ދުނިޔެ

ނޭފަތްތެރެޔަށް ގެއްލުނު ލެގޯ އެތިކޮޅެއް ދެއަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ބަގާވާތް ނިމުމާއެކު އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަމަށް މާލީގެ ސިފައިން އިއުލާންކޮށްފި

އިންޑިއާގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް 64،000 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ސައިނޯ ފާމްއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޑިސެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ގައުމުތަކުންވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ގޮވާލައިފި

އަންހެން ލީޑަރުން ތިބި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ: ދިރާސާ

މާލީގެ ސިފައިން އެގައުމުގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލުބުނާނުގައި ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވޭ: ޔުނިސެފް

30 މިނެޓުތެރޭ ލޮނުފެން ބޯފެނަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން އުފައްދައިފި

ޗައިނާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ރެޖިސްޓާކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

1

މެލޭޝިޔާ އިން ކޮވިޑްގެ އާ ވައްތަރެއް ފެނިއްޖެ

... 7 ...