ދުނިޔެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިޔާއިން އެއްލައްކަ މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ލަންކާގެ މިނިސްޓަރުން އަހަރެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުނަންގަވާނެ

އުމުރުން 83 އަހަރުވީ މީހަކު އެކަނިމާއެކަނި ޕެސިފިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށްފި!

ދުނިޔޭގައި ކަދުރު ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ބާރުއަޅަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޒަމާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށްލި ތުރުކީގެ ބައިރަކްޓާރު ޑްރޯން

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓާރކީގެ ނަން ތުރުކިޔޭއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓައިވާނަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށްފާނެތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ސުލްހައެއް ނޯވެއެވެ.

2

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ޖަލު ހުކުމެއް ނެތިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކަނޑުފޭރުނީޔޭ ބުނެ ގްރީސުން ގޮވަނީ ގުދޯގުދޯއެވެ.

1

ބުރުޖު ޚަލީފާ އުސްކަމުން އިރުއޮއްސޭ ގަޑިޔާއި ފިނިހޫނުމިންވެސް މައްޗާއި ތިރީގައި ތަފާތު!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާއަށް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކުރިއެރުމެއް އެބަ ހޯދޭތަ؟

... 7 ...