ދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 : ޗައިނާއަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް، ވަގުތީ ހޮސްޕިޓާތައް ބަންދުކޮށް 80 ޕަސެންޓު ސިޓީތައް ހުޅުވައިލަނީ

ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޗައިނާ އިން ބޭރުގެ ހުރިހާ އެޕަލް ސްޓޯ ތަކެއް ބަންދު ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ސްޕެއިން ލޮކްޑައުނަކަށް، ފްރާންސްގެ ބޮޑުބައެއް ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އަލީބާބާގެ ބާނީ، އެމެރިކާއަށް ފަސް ލައްކަ ޓެސްޓު ކިޓާއި އެއް މިލިޔަން ފޭސް މާސްކް ހަދިޔާ ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19: ސާކު ގައުމުތަކުގެ ޓެލެކޮންފަރެންސް މާދަމާ ބާއްވަނީ

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ބިލް ގޭޓްސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް 19 : އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޯކަލް އިންތިހާބު އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 އިން ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވެ ނޭވާ ކުރުވާގޮތް މުޅިއުމުރަށް ދިމާވޭ: ހޮންގްކޮންގް ގެ ޑޮކްޓަރުން

ކޮވިޑް 19 : އެމެރިކާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ޖޫން ހިސާބުގައި ވައިރަސް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާއަށް ގެނައީ އެމެރިކާއިން: ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

... 7 ...