ދުނިޔެ

ކެމީލާއަށް ދޮންމާމަ ވިދާޅުވުން ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ ބޭފުޅުންނަށް މަނާ!

"ކިޓްސޫނޭ ދެޔޯ" ގެ ހިލަ ދެފަޅިވެ ޖަޕާނަށް ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައި!

އިންޓީރިއަރައި ޑޮޓް ކޮމް، ގޭތެރެ ރީތި ކޮށްލުމަށް މާފަސޭހަ ގޮތެއް

ވެޓިކަންގެ މިއުޒިމަށް ވަދެ ބުދުތަކެއް ތަޅައިލި ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެރިންގެ މޮޔަ ދަރީންގެ ސަބަބުން ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ކުރެއެވެ.

ނޮސްޓްރަޑޭމަސް ބުނާގޮތުން ވިލިއަމްގެ ބަދަލުގައި ތަޚުތު ލިބޭނީ ހެރީއަށް

ބައްޕަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމަށް ދޮންމަންމަޔަކު ގެޔަށް ގެނައީ ކުދިން އެއްބަސްކިޔާފައި!

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އިރުމަތީ ޔޫރަޕް!

ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ބުނިގޮތް ނުހަދައި އައިފޯނު 14 ގަނެވުނީތީ ހިތާމަކުރަނީ

2

ޓެސްލާގެ ރޮބޮޓް: މިއީ އިންސާނާޔާ އެންމެ ވައްތަރު ރޮބޮޓު، އޭގެ މޮޅު ހަރަކާތްތަކާއެކު ހައިރާންކަން!

އަދުގެ ދުނިޔެ: މޮޅު ކަށަވަރުނުވާ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރުމެއްނެތެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނާރު ނެރެނީ ކޮން ގައުމަކުން؟

... 7 ...