ދުނިޔެ

ސިންގަޕޫރުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ޑިވައިސްއެއް އުފައްދައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ހޮންގްކޮންގުގެ ގޮނޑުދޮށް މާސްކުތަކުން ގޮނޑުވަނީ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބްރެޒިލުން ދީފި

އޮގަސްޓު އެކަކުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް ލަންކާ ހުޅުވާލަނީ، އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހިލޭ ހެދޭނެ

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސެނިޓަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި

ވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ރާޅުން ސަލާމަތްވެ ފިޖީގައި ކޮވިޑް ނެތްކަން އިއުލާންކޮށްފި

އިންޑިއާގައި އެއްދުވަސްތެރޭ 9887 ކޮވިޑް ކޭސް

އެމޭޒަންގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޮލީޕޮޕް އޯޑަރު ކުރުމުން މަޑަގަސްކަރައިގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސްރީލަންކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް ގުޅިގެން ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިލިޓަރީ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ސޮއިކޮށްފި

... 7 ...