ދުނިޔެ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށް ޓުއަރިޒަމް ފަށަން ޖެހޭ: އދ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

1

ސެޓަލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ބަލި ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އެތައްދުވަހެއް ކުރިން ވުހާންގައި ކޮވިޑް އޮތީ ފެތުރިފައި

އެއްގޮތަކަށްވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުދާ އެއް ގެޔެއްގެ ގިނަބަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ކޮވިޑު ޖެހޭ މީހުންނާއި އެބަލިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ހާމަ ކުރުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ލޮކްޑައުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން އެތައް މިލިއަން ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ވި

ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލި މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމުން ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި

ގަތަރުގައި މިމަހު 15 އިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުނަށް ލުއި ދެނީ، ފުރަތަމަ ފޭހުގައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިލާނެ

ފޭސްބުކް އިން ގޫގުލް ފޮޓޯސް އަށް ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ހިދުމަތް ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ދޫކޮށްފި

އިންޑިއާއިން އެއް އައިއެމްއީއައި ނަމްބަރު ހިމެނޭ 13500 ފޯނު އުފެއްދި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

6 ...