ދުނިޔެ

މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުގައްދަސް ދެ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އިންޑިއާގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކާފިއު އިއުލާނު ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 : މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހު 25 ނިޔަލަށް ސްރީލަންކަން އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަމަހަށް ފަސްކުރުމަށް ބޭންކުތަކަށް ލަންކާގެ ރައީސް އަންގަވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޔޫއޭއީން ހަތަރު ހަފްތާއަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ޖެކްމާގެ ފަރާތުން އެފްރިކާއަށް ވިހިހާސް ޓެސްޓު ކިޓް، އެއްލައްކަ މާސްކު އަދި އެއްހާސް ސޫޓާއި ފޭސް ޝީލްޑް

ކޮވިޑް 19 : އެމެރިކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެކްސިނެއް ޓެސްޓުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެކަހެރިވުމަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑް 19 : ދެ ހަފްތާއަށް މެލޭޝިއާ އެެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ސުމަކާ ގާތަށް، 700 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޮވިޑް 19 : މެލޭޝިއާގައި މިއަދު އެކަނިވެސް 190 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ޔުނިވާސިޓީތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިން ކްލާސްތަކަށް

ލަންކާ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިވެހީންނަށް ވެސް ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި

6 ...