ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން، ބޭނުންވަނީ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތައްވެސް ފުރާލަން: މަހުލޫފު

1

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ކުޅުންތެރީން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމަށް ފަސް އަހަރު ކުޅުމަށްފަހު ރިޓަޔަވާ ކުޅުންތެރީންނަށް ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ސިފައިން ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި، އަންހެން ވޮލީގައި ރާއްޖެއަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބީއެއް

ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް، ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އުންމީދެއް

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

1

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ އާއި ކިރްގިސްތާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި، ކޯޗަކަށް ސުނާން

މިއީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހިންގި ބޮޑު ބަޣާވާތެއް، ކޮންގްރެސް ސައްހައެއް ނޫން: ލަތީފް

9

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން ލަތީފް ވަކިކޮށްފި

ވީއޭއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ލަތީފް އެދިއްޖެ

« 1