ވޮލީ ބޯލް

ހަތް ޒޯނަކަށް ރާއްޖެ ބަހާލައި، "ރާއްޖެ ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" އަންނަ އަހަރު ބާއްވަނީ

ލޮސް އެންޖަލިސް 2028ގެ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީބޯޅަ ޓީމެއް ފައްކާ ކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ ބީޗް ވޮލީ ފެޑަރޭޝަންގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް: "ރާއްޖޭގެ މަންޒަރު ބީޗް ވޮލީގައި ބަދަލު ކޮށްލެވޭނެ"

ވީއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް ރަނޭ، އިއްލަގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތް: ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ބަގީޗާއަށް، އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިހަށް

އެޗްޑީސީ ޕާކް ވޮލީ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ޒޯނަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ލަތީބެ ހޮވިއްޖެ

ކްލަބުތައް މާލީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ޒިންމާއެއްބާ؟

މިއަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭވީސީގެ ބައެއް މުބާރާތްތައް ކެންސަލްކޮށް ބައެއް މުބާރާތްތައް ފަސްކޮށްފި

އެފްއައިވީބީން އެކުލަވައިލި ކޮމިޝަނަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނާޝިދު ދީފައި ވަނީ ނުބައި މައުލޫމާތެއް: ލަތީފް

2

ވޮލީ: ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ކުޅިވަރު، ކުޅޭނެ ތަނެއް ނެތި ކުޅުންތެރީން މާޔޫސްވެފައި

އުކުޅަހުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވޮލީކޯޓު ނިންމައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

2
« 1