ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސް 2022

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރާނަން: ރައީސް

1

އެކައުންޓު ތަކުގައި މިލިއަނުން ފައިސާ ހުރެ، ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލުތައް އެބަހުރި: އަމީރު

ހިލޭ އެހީ މަހުން މަހަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ތިން މަހުން ތިން މަހުން ދެނީ

ފޮޓޯ: ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ލ. ގަމުގައި ފެށުން

2018 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ދެ ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގެންފައި: ޕޮލިސް

ގޭންގުތަކުގެ ނުފޫޒު ގަދަ، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި 32 ގޭންގެއް ހަރަކާތްތެރިވޭ: ޕޮލިސް

އިގުތިސޯދީ ގޮތުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް!

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތަކުގައި މައްސަލަ ގިނަވެ، ބައިބަޔަށް ފާސްކޮށްދެނީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާ ކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ސްޓައިލް: އިމްރާން

ދެކުނުގައި ދާއިމަށް ބޭސްކާން ޖެހޭ 8،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ، އެންމެ ގިނައީ ކޮލަމާފުށީގައި: އަމްރު

އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން މޯލްޑިވިއަން ފްލީޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި، އޭޓީއާރު އެއާކުރާފްޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ބާރުތައް ރައްޔިތުން އަތުން ފިރުކައި ނުގަނެވޭވަރަށް ފުރިހަމަކުރުން: ރައީސް

« 1