One Photos - MFyu404vGSPBt425VgRqkXO8u.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އާއި މެމްބަރު ހިސާން ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Yms3XKF4AQnnhivRySHCSpDiv.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ--- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hdmfUEYThZwyDhy5B3rPFxERz.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ--- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 3jMxl4Tubr0qNM1XWKUbHolXc.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Rxw8b8P7zhmxPWkHyGkxVVJOU.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އާއި މިނިސްޓަރު އިމްރާން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 6lKtUOu0Gz7zYArZgeS3qbkIK.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އާއި އަފްޝަން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 6zEoRM23quRbd3cm3YHNZD8XW.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - CZ5fmwX6otmi57K6ewCoIYQpd.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 6nuCcvQS1C364WW3GARWkG6mB.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YhhWzuFKCyZHEgAXWUNF0f88q.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ.ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ogCjwGOgJxVdIm0YKDUzSOGPZ.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ.ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރީކޯ މޫސަ އާއި މޫކޭ--- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Y9gWuUrX9vZxR7alB44hawRK3.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ.ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މުހައްމަދު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - c7lKXjlkezNVT3whvVHAYyAYj.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - rHbtJStVgkzFZyYTe6q2LE7qd.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހަމްމަދު ސޯލިހާއި މިނިސްޓަރު އިިމްރާން--- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YpZwJ5mXmF3xptENffUnFYMKT.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 0tQOeQH4r11MkyRdVhmWoRZ3d.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ.ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މިނިސްޓަރު އިމްރާން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - F3eqDTWkB44IHzT2UiRz28PeK.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ.ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މިނިސްޓަރު އިމްރާން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZWFOAeOxP5PX0OyfgRiY1g5uM.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VCxJFWEihPyOtmNnz8T6xVQst.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - OlGtQNr1n2K5tk42s43UWr4zj.jpg
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ލ. ގަން، ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް