Close

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ބައިވެރިޔާ އަނިޔާކޮށްގެން މި އަހަރު 713 މައްސަލައެއް

ޖުނައިދަށް ތުހުމަތު ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގާޒީ ބަލިވުމުން އީސަގެ މައްސަލަ ކެންސަލް

މެންބަރު އީސައާ ގުޅޭ ގެނެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕީޖީއަށް ފޮނުވަނީ

އީސައާ ގުޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން އަސްރާ ނިންމީ ދަރިފުޅަށްޓަކައި

އަސްރާ އެދުނަސް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ފުލުހުން

އީސައާ ގުޅޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އަސްރާ އެދިއްޖެ

އީސަގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ނުކޮށް، ބަންދުގެ އަމުރަށް އެދުނީ ހެކި ނެތުމުން: ޕީޖީ

އަސޫ އަށާއި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް އީސަ އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އީސަގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ދޮގުކޮށްފި

އީސަގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: އަންހެނުން ކޮންމެ ފަދަ ދޮގެއްވެސް ހަދައިފާނެ

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި، ވިދާޅުވީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް

އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން އީސަ ވަކިކުރުމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ކޯރަމެއް ނުލިބުނު!

« 1