ޔުކްރެއިން

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫކްރޭނުގެ 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފި: އދ

ފޮޓޯ: ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ

ރަޝިއާގެ ސިފައިން ކިއޭވްއަށް, ރައީސް ޒެލެންސްކީ ހުންނެވީ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެމެރިކާއިން ކުރީމާ އޯކޭވެފައި ރަޝިޔާއިން ކުރީމާ އޯކޭނުވާ ކަންކަމުގެ މިސާލުތައް!

3

ޔޫކްރެއިނުގައި ތިބި 15 ދިވެހިން ހަންގޭރީގެ ކޮންސިއުލޭޓުގައި

ޕީޓާސްބާގުގައި ކުޅެން އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ޕެރިހަށް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 15 ދިވެހިން ހަންގޭރީ މަގުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ރަޝިއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ: ދެގައުމު އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޮޅުންތަކެއް!

1

ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި

ރަޝިއާގައި ކުޅެން އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އެހެން ގައުމަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޔޫކްރޭނުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދަން އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ހަމަލާދޭން ފެށި އިރު، ރާއްޖެ ނާދެވި ޔޫކްރެއިންގައި ދިވެހި 20 ދަރިވަރުން އެބަ ތިބި!

6