ޔުކްރެއިން

ޑޮނެސްކް އާއި ލުހާންސްކް އަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ކަނޑައެޅުމުން އދ. އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ މައްސަލަ ފުރޮޅިގެން މިދިޔައީ ކޮންގޮތަކަށް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރޫސީވިލާތާއި ޔުކްރޭނުގެ އަސްކަރީ ކެރިފޯރުންތެރިކަމުގެ ފަރަގު

2

ޔޫކްރޭން - ރަޝިއާ މައްސަލައަށް ބަލައިލުމެއް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެ އަރަނީ، އެ އަރަނީ! އެބުނާ އަރައިގަތުމެއް އޮތީ ކޮންއިރަކު؟

ޔުކުރޭނާއި އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޔޫކްރެއިނުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާތަކެއް، މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އަދިވެސް ހާލު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކަށް ސަރުކާރުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ދިވެހީން ޔޫކްރެއިނަށް ދަތުރު ނުކުރާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރަޝިއާ އާއި ޔުކްރޭން މައްސަލަ ފިނިވުމެއްނެތި ހަނގުރާމައަކާ ދިމާއަށް، މިއީ މިހާލަތުގެ ޓައިމްލައިނެއް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އާއިލާއާއެކު ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް!

7