ޔުކްރެއިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިޒްރޭލުގެ ކުލީ ސިފައިން ޔުކްރޭނުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ވާހަކަޔަކީ ތެދެއްތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޑަބްލިޔު ބުޝް މިއަދު އެދައްކަވަނީ ކޮން ޒާތެއްގެ ވާހަކަފުޅެއް؟

1

ޑުބާއީގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލާށޭ އަންގަންދެން އެމިރޭޓްސްއިން ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރާނެ

ސްކޮޓްލޭންޑާއި ޔޫކްރެއިން ވާދަކުރާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗު ޖޫން މަހުގެ އެކަކަށް ތާވަލުކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވަނީ ވަގުތީ ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ދާއިމީ ހުއްޓުމެކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަޔަށް އަވަސް ނިމުމެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އައު އުއްމީދުތަކެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެއި ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ދުވަސްތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުޝްމަނުންގެ މެޔަށް ގޯޅައިލާނަމޭ ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވާ "ޚަންޖަރު" ކޮބާ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރައީސް ޕުޓިން ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވިދާނެތަ؟

2

ދުނިޔޭގެތާރީޚު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާއެކު އައުވެގެން އަންނަ ޗެނޮބީލްގެ ބިރުވެރި ހަނދާންތައް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ޔޫކްރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

3