ޔުކްރެއިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިދާނެކަމުގެ ކުލަވަރު އުދަރެހުން އެބަފެނެއެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައަކުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ނެތެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ގޮއްވައިލެވުނު ކާރޗް ބުރިޖަކީ ރަޝިޔާއަށް ކިހައި މުހިންމު ބުރިޖެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވަމުން ފޮނުވަމުންގޮސް އެމެރިކާގެ ގުޅި ހުސްވަނީ!

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނިއުކުލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އިރުމަތީ ޔޫރަޕް!

ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލްގެ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބިޑުގައި ޔޫކްރެއިންވެސް ބައިވެރިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމައިގެ ބާވަތް އެހެރަގެން ބަދަލުވަނީއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހަކަތައިގެ ބާޒާރު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާ ގުޅިގެން ގޭހުގެ އަގު އުފުލުނީ ކީއްވެ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިޔާއިން ބައު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރޭތަ؟

ޔޫކްރޭންގެ ސަޕޯޓް ސެންޓަރަށް ޝާހިދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯގެ ސަމިޓުން ފައިދާވީ އުއްމީދެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރިކަމެވެ.

އީޔޫއަށް ޔުކްރޭނު ވެއްދުމުގެ މައްސަލަ: ބުރަކަށީގައި ފިރުމާނެއެވެ. މެންބަރުކަން ދިނުން އަވަހެއް ނުވާނެއެވެ.

2