ވައްކަމާއި ފޭރުން

އޮޅުވާލައިގެން ފަތުރުވެރިންތަކެއްގެ އަތުން އަތުލި 16000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައި ހަވާލުކޮށްފި

ރޫޓް ކުންފުނީގެ ފައިސާ ފޭރިގަންނަން އުޅުނު މީހުން ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފައިސާތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު

މަޑިދަށުން ވަގަށް ނެގި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިދާފައި ތިއްބައި ވަގު ވަދެ، ހުޅުމާލޭ ފްލެޓަކުން 20 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއި ފޯނުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށުން ލައްކަ އަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ޖަލަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަތުން މީރާ ހުޅުމާލޭ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފެނިއްޖެ

ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރުމަށްފަހު، ވަޅިން ބިރުދެއްކި ދެމަފިރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޕާޓުމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށްބުނެ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

މިސްކިތަކުން ފަންކާއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ވަގަށް ނަގައިފި

2 ...