ވައްކަމާއި ފޭރުން

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ތިޖޫރީ ފަޅައިލުން: ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައެއް ނެތް، ބުނަނީ ލައްކައެއްވެސް ހުރެދާނެ ކަމަށް

ވަން ގެ ނޫސްވެރީން ހިޔާ ފުލެޓްތަކުގައި: މިއީ ވައްކަމާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ހާއްޔެއް!

3

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި 180،000 ރުފިޔާ އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފާ ކުރި އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ފެންކުންފުނީގައި ބޮޑު ވައްކަމެއް، ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް މައްސަލަ ފުލުހަށް

ކޮއްކޮގެ ޓެބްލެޓް 300 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލި ދައްތަ ދެ މަހަށް ޖަލަށް

1

އާރުޑީސީން ވައްކަން ކުރަން ވެގެން ފުރާޅު މައްޗަށް އަރައި ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްކޭމް ކޯލަކުން ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށް ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި

އާރުޑީސީން ވައްކަން ކުރުމާ ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ފާހަގައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުވާ ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ދުރުކޮށްފި

ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރާއި އިތުރު ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން ފައިސާ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

3 ...