ވައްކަމާއި ފޭރުން

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ހަމަލާދީ ވޮލެޓު ފޭރިގެންފި

އެކި ދުވަސް މަތިން އަލިދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އެކި ދުވަސްމަތިން އަލިދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންނަމާދޫ އާއި ކިނޮޅަހަށް ޑިންގީއެއްގައި އަރައި ދެރަށުގައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލަން އުޅެފި

1

ދަނގެތީ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަން ކޮށްފި

ހިތަދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުނގޫފާރު މިސްކިތުގެ ފަންޑު ފޮށި ފަޅާލައިފި

މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައި، ތިޖޫރީން ވައްކަންކޮށްފި

ބިދޭސީއެއް އަތުން ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަކާއި ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ "ރިވެލި" އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލިއިރު 17 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ރަހީނުކޮށް ފޭރުނު ކަމަށް ބުނި ފައިސާތައް ހޯދީ، އެކަން ރިޕޯޓުކުރި މީހާގެ އަތުން!

« 1