ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފަތުރުވެރިއެއްގެ ކޭޝްކާޑު ވަގަށް ނަގައިގެން 5،000 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ވަގަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 2 މީހުންގެ ބަންދުއިތުރުކޮށްފި

ފޯނެއްގެ އަގު އަދާކުރަން ސައްހަނޫން ޓްރާންސްފާ ސްލިޕެއް ފޮނުވި މައްސަލައިގައި 3 މީހުން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ގެއަކުން ވައްކަންކުރަން އުޅެނިކޮށް އިމާރާތުގެ ބަޔަކާއެކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ކުށްކުރެވެނީ މަސްތުވާތީ ކަމަށްބުނެ، ވައްކަންކުރި މީހަކު ކޯޓުގައި އެދުނީ ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްދޭން!

ސްކައިސެވަން ރެސްޓޯރެންޓް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި މީހާ 13 މަހަށް ޖަލަށް

އީސީގެ ސެކިއުރިޓީ ރޫމާއި ގުދަނެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

ރިިމޯޓަކުން އަގު ބަދަލުކޮށް، 800 ގިލަނަށް ވުރެ ގިނަ ގޭސް ވަގަށް ނަގައިފި

ދުވަސްވީ މީހަކު އަތުން ފޭރުނު މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދަށް 45 ދުވަސް

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބިޑި އަޅުވައި މޫނު ނިވާކޮށް، ގަޑިއިރެއްވަންދެން ބިންމަތީގައި ބޭއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ވަގަށް 180،000 ރުފިޔާ ޓްރާންސްފާކުރި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަނީ

ފިހާރައަކުން ބޮޑީސްޕްރޭ ފުޅިއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

« 1 ...