ވައްކަމާއި ފޭރުން

ސިފައިންގެ މީހަކު ރަހީނުކޮށް، އަނިޔާކުރުމަށްފަހު މަގުމައްޗަށް އެއްލާލައިފި

މިފްކޯ މަސް ފިހާރަ ފަޅާލައި 41،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފޭރިގެންފި

1

ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް ފަޅާލައި، ފޯނެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ އަތުން ފޭރިގެންފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި ދެ މީހަކު ޑްރައިވަރަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފައިސާތަކެއް ފޭރިއްޖެ

ޓުއާ ގައިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހޯދަނީ

ސޭޓު ބަނުމަށްފަހު ފިހާރައަކުން ފޭރުނު މީހަކު 10 މަހަށް ޖަލަށް

ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުރުމުން، ކޯޓުން ފިލައިފި

ތާރީހީ ބަދަލެއް: ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1
« 1 ...