ވައްކަމާއި ފޭރުން

މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައި، ތިޖޫރީން ވައްކަންކޮށްފި

ބިދޭސީއެއް އަތުން ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަކާއި ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ "ރިވެލި" އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލިއިރު 17 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ރަހީނުކޮށް ފޭރުނު ކަމަށް ބުނި ފައިސާތައް ހޯދީ، އެކަން ރިޕޯޓުކުރި މީހާގެ އަތުން!

ކުށް މަދުކުރަން ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް 6867 އުޅަނދަކާއި 908 މީހެއް ފާސްކޮށްފި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ މާލެއިން ވައްކަމުގެ 10 މައްސަލައެއް!

1

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވައްކަން އެންމެ ގިނައީ މި އަހަރު

ޗެކުތަކަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ރަހީނުކޮށް ފޭރިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ގުދަނެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

އަދުހަމް، ޓެކްސީއަކުން ފޭރުމުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ކުށް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް

ދެ އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހުށަހެޅި ސައިކަލެއް ހޯދައިފި

« 1