ވައްކަމާއި ފޭރުން

އަމިއްލަ ގޭގައި ހުރި މަސްޓޭންކުން ހަތަރު މަސް ވަގަށް ނެގުމުން ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ވައްކަން ކުރަން ގެއަކަށް ވަން ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ބިދޭސީ އަންހެން މީހާގެ ފަށް ފޭރިގަތް މީހާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ރަން ފަށް ހޯދައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެންސަރު ޑިޕާޓުމަންޓު ފަޅާލައި އިތުރު ވައްކަމެއް

މީރާގެ އޮފީސް ފަޅާލައި 25 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ފޭކް ބުކިން ހެދި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސްކިތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާން މީހަކަށް ވަގު ޑޮލަރު ވިއްކި ދެ މީހަކު 28،800 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ދެ ކިރުދަޅާއި ކޮފީ ޕެކެޓުތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުން ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މުދާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުން ވައްކަންކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވަނީ

« 1 ...