ސްޓެލްކޯ

ސިޓީކައުންސިލުން މަގުކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑޫކޮށްގެން ސްޓެލްކޯއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއްނުގަތް

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޮޑުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ބިލުތަކާ ހަވާލުވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން، ޕީއެސްއެމުން ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތައް 80 މިލިއަނަށް

މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރުމުން ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮވައިގެން ސްޓެލްކޯއިން ކޯޓަށް

1

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިލުތައް ނުދައްކާ ނަމަ، އަދިވެސް ކަރަންޓު ކަނޑާނަން: ޝަރީފު

ކަރަންޓު ކަނޑާލީ ބިލްތައް ނުދައްކައިގެނެއް ނޫން، އިވުނު ޔޯލަ ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް: މުއިއްޒު

1

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި

ސްޓެލްކޯއިން ގުޅީގައި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ފެނުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެއް ފަށަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް 73 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

ކަރަންޓުގެ ސިނާއަތަށް ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރަން އެވޯޑެއް ދެނީ

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެހީގައި ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

« 1 ...