ސްޓެލްކޯ

އެމްއައިބީގެ އުޖާލާ ދިރިއުޅުން މެދުވެރިކޮށް ސްޓެލްކޯ ސޭލްސް ސެންޓަރުން މުދާ ގަނެވޭގޮތް ހަދައިފި

ވަން ފޮޓޯ: 12 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވުން

އިތުރު 12 ރަށެއްގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ޝަރީފް އެފްއޭއެމް އަށް: ރައްދު ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، ބަޔާން ނުނެރެ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ!

ކަރަންޓް ކަނޑާލީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް، ބިލުތަކަށް ޒިންމާ ނުވާނަން: އެފްއޭއެމް

ކަރަންޓް ބިލަށް 6.5 މިލިއަން ނުދައްކާ، އެފްއޭއެމުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމުން ލީކުވާ ހޮޅީގެ މަރާމާތު ސްޓެލްކޯއިން ފަށައިފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ކަރަންޓާއި ފެނަށް ވަކިން ބިލު ކުރެވޭ ގޮތާއި ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅަން ފާސްކޮށްފި

1

ކެއާ ސެންޓަރުގެ ޓީޗަރެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްފި

ކަރަންޓް އެއްހަމަ ކޮށްފިނަމަ ސްޓެލްކޯއަށް 35 މިލިއަން، ފެނަކައަށް 41.2 މިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ!

2

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މަގުބައްތިތައް ބެލެހެއްޓުމާ ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވުން

« 1 ...