ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ހޮޓާ ވިއްކާލުމުގައި ތިން މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ތިން ޕަސެންޓާއި ކުންފުނިތަކުގެ ސީއެސްއާރް ބަޖެޓުގެ 25 ޕަސެންޓް ޖަމިއްޔާތަކަށް

ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް، އެމްއާރްޑީސީ އަދި އެމްއެންބީސީ އާއެކު 11 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ނިންމައިފި

އޭޝިއާ ބައްރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރަކަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މުޣުނީ

1

ފެނަކައިގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް އިތުރަށް ނުބަލަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ އަދަދު 160 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ: އާމިރު

އެމްޕީއެލް އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި ދެމީހުން މަރުވި ހާދިސާގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން އަވަސްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އުސޫލާ ހިލާފަށް ސްޓެލްކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދިން މައްސަލަ އަލުން ކޮމެޓީއަށް

1

ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކުރަން ބުނެފައެއް ނުވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮރަޕްޝަނަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދު ކުރުމަށް، އެސްއޯއީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ނެރޭނަން: އަމީރު

ފައިދާނުވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް އުވާލައިފިން، ކޯޓު މަރުހަލާއިން ނިންމަން ޖެހޭ ބައެއް ކުންފުނި އަދި އެބަހުރި: އަމީރު

2