ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

މޯލްޑިވްގޭހުގެ ހިޔާނާތް 16 މިލިޔަނަށް، ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ހަރަދުގައި ޑީއެމްޑީ ސިންގަޕޫރަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި އިކްރާމްގެ ސަސްޕެންޝަން އިތުރު ކުރަން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޑީއެމްޑީގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ވެސް އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި

ސަޕްލަޔަރެއްގެ ހަރަދުގައި މޯލްޑިވްގޭސްގެ ޑީއެމްޑީ ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހިންގުމުގެ ހަރަދުން މިދިޔަ އަހަރު 297.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަކުރެވުނު: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މޯލްޑިވް ގޭހަށް ތާރީހީ ރެކޯޑު ފައިދާއެއް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ލިބެން ޖެހޭ 250 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި: ޝާހް

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމާއި، އުސޫލާ ހިލާފަށް ފުލެޓްދިން މައްސަލަ ޕީސީބީއަށް ހުށަަހަޅަނީ

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ދެމަސްތެރޭގައި ބެލުމަށް އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެސްޓީއޯ އަދި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ގަސަމް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެމްޕީއެލްއާ ބައްދަލުކުރުން

3