ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

މޯލްޑިވް ގޭހަށް ތާރީހީ ރެކޯޑު ފައިދާއެއް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ލިބެން ޖެހޭ 250 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި: ޝާހް

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމާއި، އުސޫލާ ހިލާފަށް ފުލެޓްދިން މައްސަލަ ޕީސީބީއަށް ހުށަަހަޅަނީ

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ދެމަސްތެރޭގައި ބެލުމަށް އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެސްޓީއޯ އަދި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ގަސަމް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެމްޕީއެލްއާ ބައްދަލުކުރުން

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކުން، ފްލެޓް ގަނެފައި ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އޮންނަ ހައްގުގެ ތެރެއިން: މުޣުނީ

1

ކައިވެނިކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަކިވާންޖެހޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި

1

އެސްޓީއޯއަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 105 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

2

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮޅުންފިލުވަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

3