Close

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރު ކުނުފުނިތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމާއި ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ ގާނޫނެއް ހެދުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް

ގައުމުތަކާ ދިމާއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ނުވާނެ، ވާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ގައުމަކަށް: ޝާހިދު

2

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އޭސީސީއާއި ޕީސީބީން އެއްބަސްވުމަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯއަށް އޮޕަރޭޓިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޕީއެސްއެމް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ބޭފުޅަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެސްއޯއީތަކުން މީރާއަށް ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު 1.3 ބިލިއަނަށް!

އެމްއާރުޑީސީ އުވާލީ ގޯސްކޮށް، ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ: އޮޑިޓް

ޕީއެސްއެމްގެ 100 މިލިޔަންގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ: އޮޑިޓިން ޑިޕާޓްމެންޓް އުވާލީ ބޭނުން ނުހިފޭތީ: ޗެއާމަން

ޕީއެސްއެމްގެ 100 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ޗީޕް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރާއި ބޯޑު ކޮމިޓީ އަށް

ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށްނޫނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ސްޓެލްކޯގެ ނުވިކި ހުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

1

ގައުމީ ތަރައްގީގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު: ނައިބު ރައީސް

« 1