ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

މީހަކަށް ވަޒީފާއެއްދޭން އެދި އިންތި ފޮނުވި މެސެޖްތަކެއް އާންމުވެއްޖެ

މާލީބަޔާނުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމަނާ މީހުން މަގާމުން ވަކިކޮށް، ފަސްލައްކަރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއާއެކު ޖަލަށްލެވޭ ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން އެސްއޯއީތަކަށް މަނާކުރަނީ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ހަދާ ފުލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ފުލެޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުތަކުގެ ވައިބްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އެންގުމަށް ފާސްކޮށްފި

ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ބާލާ މުދަލުގެ އަގުހެޔޮނުވާ މައްސަލައިގައި ކަމާ ގުޅޭ ކުންފުނިތައް ކޮމިޓީއަށް

އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލޭ ހޮޓާ ވިއްކާލުމުގައި ތިން މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ތިން ޕަސެންޓާއި ކުންފުނިތަކުގެ ސީއެސްއާރް ބަޖެޓުގެ 25 ޕަސެންޓް ޖަމިއްޔާތަކަށް

ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ސިއްރު

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް، އެމްއާރްޑީސީ އަދި އެމްއެންބީސީ އާއެކު 11 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ނިންމައިފި

އޭޝިއާ ބައްރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލީޑަރަކަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މުޣުނީ

1

ފެނަކައިގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް އިތުރަށް ނުބަލަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

« 1