ށ. ކޮމަންޑޫ

ވަން ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުން

ޖެހި ހިސާބު ދިމާވެއްޖެ، އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނީ ނަތީޖާ ނެރޭ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި: ނިޔާޒް

1

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމާއި އިންތިހާބާ ގުޅުމެއް ނެތް: ހަސަން ލަތީފް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ރާޝިދަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، އެމްޑީޕީގެ ރާޝިދަށް

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ކުރިއަށް

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ކޮމަންޑޫ ދެވަނަ ފޮއްޓާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަނަ ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: މިހާތަނަށް 44.48 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް، އޮމާންކަމާއެކު ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ: ހަބީބު

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް

« 1