ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓުގައި ޝުނާން މަރުވުން: "ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނީ ލަކުޑި މުޑިއެއްގައި، ދެފަހަރަކު ނޭވާވެސް ލި"

ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދެނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކެތި ނަކަތާ އެކު ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވަޔާއި ކަޅު ވިލާތައް!

ވީ އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއް ނެތް، ބޭނުންވަނީ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން އެކުވެރިޔާއާ އަވަހަށް ބައްދަލުވާން: ޝިފާޒް

5

އެކްސްކްލޫސިވް: ކަނޑުއަޑީ ހަބަރުހުސްވެފައި އޮތް ޝިފާޒް ނަގަން ޖަޒްލީން ދިޔައީ ޝިފާޒް ނުލައި ނާރަން ނިންމައިގެން

15

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ފައިބައި އުޅެނިކޮށް ހާލު ސީރިއަސްވި ޝިފާޒްގެ ހާލު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ނިލަންދޫން މަސް ހިފަން ދިޔަ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކެއް ނުވޭ: އެމްއެންޑީއެފް

މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ފެނަކައިގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ހިފައިގެން ގުރައިދޫ އަށް ދިޔަ އުފުލިއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ޝީސެލްސް އިން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރި ޔޮޓެއް ހާލުގައި ޖެހި ދިވެހި ސިފައިން އެހީތެރިވެއްޖެ

ތިން މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ތެޔޮ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

6 ...