ސާފް 2023

ކުވެއިތު ކޯޗު: ކުޅުންތެރިން ކައިރީ ބުނީ ފައިނަލްގައި ހިތްހަމަޖައްސާލައި އުފާކޮށްލަން، ޝަކުވާއެއް ނެތް!

ފައިނަލަށް ދިޔަސް، ކުވައިތަކަށް ނުއެއް ކުޅެވުނު!

ބެންގަލޫރަށް ޗެތުރީގެ އުފާވެރި ހަބަރެއް: ބެނާތަކުން ކުރެވޭ އިހުސާސް އަމިއްލަ ބޭނާއަކުން!

އިންޑިއާ އިން ފައިނަލް ކުޅޭނީ ކޯޗާއި ގައުމަށްޓަކައި: ގޯލީ

ޕެނަލްޓީގައި ލުބުނާން ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން އިންޑިއާ ފައިނަލަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: އިންޑިއާ 4-2 ލުބުނާން (ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓް)

ބަންގްލަދޭޝްއަށް މޮޅެއް ހައްގުކަމަށް ގަބޫލުކުރަން، ބަލި ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ: ކަބްރޭރާ

އިތުރު ވަގުތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިތްދަތިކަން، ކުވައިތު ފައިނަލަށް

ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗެތުރީ ދިނީ ނުސީދާ ޖަވާބެއް!

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: ބަންގްލަދޭޝް 0-1 ކުވައިތު (ފުލްޓައިމް)

ސަރަހައްދުން ބޭރު ދެ ޓީމަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފެންވަރު ދެއްކުނުތަ؟ ބެލެވެނީ އިންޑިއާއި ކުވައިތުގެ ފައިނަލަކަށް!

ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ބެންޓޯ، ރާއްޖެ ފަދަ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ދޭ ނަސޭހަތެއް!

« 1 ...