Close Election
Close
ސާފް 2023

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: ބަންގްލަދޭޝް 0-1 ކުވައިތު (ފުލްޓައިމް)

01 Jul 17:32

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފެނިގެން ދިޔައީ ވާދަވެރިކޮށް
 • ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ކުވައިތު ނުކުތް ނަމަވެސް، ބަންގްލަދޭޝް ފެނުނީ ނުރައްކާ ކޮށް
 • ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މޮރްސަލިންއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު އޭނާ ނަގާލި
 • ކުވައިތުންވެސް ވަނީ ހާފުގައި ނުރައްކާ ކޮށްފައި، އީދު އަލް ރަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ބަންގްލަދޭޝް ކީޕަރު ދިފާއުކުރި
 • އޭގެ އިތުރުން އަރިމަތިން ކުވައިތުން ނެގި ނުރައްކާތެރި ހުރަސްތަކެއްވެސް ބަންގްލަދޭޝް ކީޕަރު ޕަންޗުކޮށް ބޭރުކުރި
 • ކުވައިތުން އެޓޭކުގައި ހާފު ނިންމާލި އިރު، ބަންގްލަދޭޝް ފެނުނީ ފަހުން ޑިފެންސް ކުރިތަން
 • ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބަންގުލަދޭޝްގެ ދެ ހަމަލާއެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ
 • ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަަމަލާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް ދިޔަ އިރު، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ އަރިމަތިން ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކުވައިތު ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް
 • ދެވަނަ ހާފުގައި ކުވައިތަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ، ނަމަވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި
 • ކުވައިތުން ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެނިކޮށް، އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ އަބްލޫޝީ
 • އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްލުމަށް ބަންގުލަދޭޝަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިޔަ، ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި އެ ހަމަލާ، ކުވައިތުގެ ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގު ވަނީ މަތަކޮށްފައި
01 Jul 17:17

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދީ ކުވައިތުން.

01 Jul 17:16

'120+3 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ބަންގުލަދޭޝްގެ ބިޝްވަނާންތު ގޯޝް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކުވައިތުގެ ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގު ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 17:09

'118 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ނުރައްކަލެއް. ބިޝްވަނާންތު ގޯޝް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކުވައިތުގެ ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގު ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 17:05

'114 - ފައުލަކާ ގުޅިގެން ކުވައިތުގެ ރެދާ އަލް ފަހާދަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 17:05

'113 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ހަމަލާއެއް. ބަންގުލަދޭޝްގެ އެމްޑީ ރަހުމަތު މިއާ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކުވައިތުގެ ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގު ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 16:56

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 16:54

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުވައިތު ކުރީގައި އޮވެގެން.

01 Jul 16:53

'107 - ކުވައިތުން ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ބަންގުލަދޭޝް ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ކުވައިތަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ އަބްލޫޝީ.

01 Jul 16:51

'104 - އީދް އަލް ރާޝިދީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ބަންގުލަދޭޝްގެ ސޮހެލް ރަނާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 16:46

'100 - ކުވައިތުގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 16:45

'99 - ކުވައިތަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުވައިތުގެ ޝަބައިބް އަލް ޚަލްދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 16:38

'91 - ކުވައިތުގެ ނުރައްކަލެއް. އަބްދުﷲ އަބްލޫޝީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަރިމަތިން ހުސްކޮށް ހުރެ، ކުވައިތުގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބަންގުލަދޭޝް ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 16:36

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 16:30

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ދެވަނަ ހާފު ވެސް ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ކުޅޭނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު.

01 Jul 16:23

'90+1 - ކުވައިތަށް ފުރުސަތެއް. ބަންގުލަދޭޝް ޑިފެންޑަރު ބިޝްވަނާންތު ގޯޝް ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުވައިތުގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

01 Jul 16:21

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Jul 16:19

'88 - ފައިސަލް އަހުމަދު ފާހިމް ނަގައިދިން ނުރައްކާތެރި ހުރަސް، ކުވައިތުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ބަންގުލަދޭޝްގެ މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

01 Jul 16:06

'74 - ބަންގުލަދޭޝް ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާާންގެ އިތުރު ސޭވްއެއް. އަތުބީ ސަލާހް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލާ އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 16:04

'73 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ފިޒިކަލް ޓްރޭނަރު އިވާން ރަޒްލޯގްއަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި.

01 Jul 16:01

70 - ކުވައިތަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޚާލިދް ހާޖިއާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 16:00

'69 - ކުވައިތަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބަންގުލަދޭޝްގެ ޑިފެންޑަރުން ދިފާއުކުރުމާއެކު ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ކުވައިތުގެ ޝަބައިބް އަލް ޚަލްދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

01 Jul 15:55

'64 - ކުވައިތުގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 15:54

'63 - ކުވައިތުގެ ނުރައްކާތެރި ހިލޭ ޖެހުމެއް. ކުވައިތުގެ އަހްމަދު އަލް ދެފީރީ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން، ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 15:53

'62 - ކުވައިތުން ބަދަލެއް. އަލީ މަތަރްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަތުބީ ސަލާހް.

01 Jul 15:52

'61 - ބަންގުލަދޭޝްގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ކުރި ޖެހި، ޝެއިޚް މުރުސަލީން ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ އަރިމަތިން ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކުވައިތު ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް.

01 Jul 15:45

'55 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ކުވައިތުގެ ހާފުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަަމަލާ ދިޔައީ ކުވައިތު ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

01 Jul 15:44

'54 - ކުވައިތުން އިތުރު ބަދަލެއް. ސަލްމާން މުހައްމަދުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކުވައިތުގެ ޝަބައިބް އަލް ޚަލްދީ.

01 Jul 15:43

'51 - ކުވައިތުގެ އަހްމަދު އަލް ދެފީރީ ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުން ނުރައްކާކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

01 Jul 15:38

ކުވައިތުން ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުތީ ދެ ބަދަލަކާއެކު، ކުޅެން ނުކުތީ އަހުމަދު އަލް ދެފީރީ އަދި މުހައްމަދު އަބްދުﷲ.

01 Jul 15:36

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

01 Jul 15:23

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފެނިގެން ދިޔައީ ވާދަވެރިކޮށް
 • ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ކުވައިތު ނުކުތް ނަމަވެސް، ބަންގްލަދޭޝް ފެނުނީ ނުރައްކާ ކޮށް
 • ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މޮރްސަލިންއަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު އޭނާ ނަގާލި
 • ކުވައިތުންވެސް ވަނީ ހާފުގައި ނުރައްކާ ކޮށްފައި، އީދު އަލް ރަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ބަންގްލަދޭޝް ކީޕަރު ދިފާއުކުރި
 • އޭގެ އިތުރުން އަރިމަތިން ކުވައިތުން ނެގި ނުރައްކާތެރި ހުރަސްތަކެއްވެސް ބަންގްލަދޭޝް ކީޕަރު ޕަންޗުކޮށް ބޭރުކުރި
 • ކުވައިތުން އެޓޭކުގައި ހާފު ނިންމާލި އިރު، ބަންގްލަދޭޝް ފެނުނީ ފަހުން ޑިފެންސް ކުރިތަން
01 Jul 15:21

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން.

01 Jul 15:16

ފުރަތަަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

01 Jul 15:12

'41 - އަލީ މަތަރްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ބަންގުލަދޭޝް ކެޕްޓަން ޖަމާލް ބުޔާންއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

01 Jul 15:11

'40 - ކުވައިތުގެ ނުރައްކަލެއް. ފަވާޒް އަލޮތައިބީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ބަންގުލަދޭޝް ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 15:07

'36 - މުބާރަކް އަލް ފަނީނީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ބަންގުލަދޭޝް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެ ބޯޅަ ލިބޭ ހިސާބުގައި ކުވައިތުގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް.

01 Jul 15:03

'32 - ކުވައިތުން ބަދަލެއް. އަލީ މުހައިސެންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މަހްދީ ދާޝްތީ.

01 Jul 15:02

'31 - ބަންގުލަދޭޝަށް ފުރުސަތެއް. ޝެއިޚް މުރުސަލީން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކުވައިތު ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގާ ދިމާއަށް.

01 Jul 15:01

'29 - ކުވައިތުގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ބޯޅައަކުން އަރިމަތިން ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ބަންގުލަދޭޝްގެ ކީޕަރު އަނީސުރް ރަހުމާން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

01 Jul 14:59

'28 - ބަންގުލަދޭޝްގެ ހަމަލާއެއް. ބަންގުލަދޭޝްގެ ރާކިބް ހުސައިން ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ކުވައިތު ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގާ ދިމާއަށް.

01 Jul 14:52

'20 - އަލީ މުހައިސެން ނަގައިދިން ހުރަސް، ބަންގުލަދޭޝްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރި ކުވައިތުގެ އީދް އަލް ރާޝިދީއަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި.

01 Jul 14:45

13' - ކުވައިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި އެޓޭކިން ކުޅުމެއް ކުޅެމުންދާ އިރު، ބަންގުލަދޭޝް ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިފެންސަށް ވިސްނައިގެން ކުޅޭ ތަން. އެކަމާ ގުޅިގެން ކުވައިތަށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރަން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވޭ. ނަމަވެސް ހުރަސްތަކުގައި ކުވައިތުގެ ނުރަައްކާ ފެނޭ.

01 Jul 14:39

'7 - ކުވައިތުގެ ނުރައްކަލެއް. މުބާރަކް އަލް ފަނީނީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ކުވައިތުގެ ސަލްމާން މުހައްމަދު ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ބަންގުލަދޭޝްގެ ޑިފެންސުން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

01 Jul 14:34

'2 - ބަންގުލަދޭޝަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި ކުރިއަށް ގޮސް، ރާކިބް ހުސައިން އަރިމަތިން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ބަންގުލަދޭޝްގެ ޝެއިޚް މުރުސަލީން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ކުވައިތުގެ ކީޕަރު އަބްދުލް ރަހުމާން މަރުޒޫގު ވަނީ މަތަކޮށްފައި، އެ ބޯޯޅަ ފޮނުވާލެވުނީ ކީޕަރާ ދިމާއަށް. ރީބައުންސް ބޯޅައިން މުރުސަލީން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް ގޯލާ އަމާޒުކޮށްލެވިފައެއް ނުވޭ.

01 Jul 14:31

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ބަންގުލަދޭޝް އިން.

01 Jul 14:24

މި މެޗަށް ދެ ޓީމުން ވެސް ނެރުނީ ގްރޫޕު ސްޓޭޖު މެޗުތަކުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިން.

01 Jul 14:23

ބަންގުލަދޭޝްގެ ފުރަތަަމަ 11:

 • އަނީސުރް ރަހުމާން - ގޯލްކީޕަރު
 • ޖަމާލް ބުޔާން - ކެޕްޓަން
 • ޓޯޕޫ ބަރްމަން
 • އެމްޑީ ރިޑޯއީ
 • ޝެއިޚް މުރުސަލީން
 • ރާކިބް ހުސައިން
 • ބިޝްވަނާންތު ގޯޝް
 • ތާރިގް ރައިހާން ކާޒީ
 • އެމްޑީ ސޮހެލް ރަނާ
 • ސޮހެލް ރަނާ
 • އެމްޑީ އީސާ ފައިސަލް
01 Jul 14:21

ކުވައިތުގެ ފުރަތަމަ 11:

 • އަބްދުލް ރަހުމާން މަރްޒޫގު - ގޯލްކީޕަރު
 • ޚާލިދް ހާޖިއާ - ކެޕްޓަން
 • ހަސަން އަލަނޭޒީ
 • އަބްދުﷲ އަބްލޫޝީ
 • އީދް އަލް ރާޝިދީ
 • ހަމަދް އަލް ހަރްބީ
 • މުބާރަކް އަލް ފަނީނީ
 • އަލީ މަތަރް
 • ފަވާޒް އަލޮތައިބީ
 • އަލީ މުހައިސެން
 • ސަލްމާން މުހައްމަދު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝްއާއި ކުވައިތު ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން ސްޕޯޓްސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މިއަދުގެ މެޗަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ނުކުންނަނީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި. އެޓީމުން ސެމީއަށް އައީ ރާއްޖެއާއި ބޫޓާން ބަލިކޮށްފައި. ރާއްޖެ ބަންގްލްދޭޝް ކައިރިން 3-1 އިން ބަލިވެފައިވާ އިރު، ބޫޓާން ކައިރިން ބަންގްލަދޭޝް މޮޅުވީވެސް 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން. އަނެއްކޮޅުން ނުކުންނަ ކުވައިތަކީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމު. އެޓީމުން ވަނީ އިންޑިއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް، 4-0 އިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފައި. އަދި އަނެއް މެޗުގައި ނޭޕާލް ބަލިކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން.

މިފަހަރު ބަންގްލަދޭޝްއިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެމުން މިދަނީ 14 އަހަރަށްފަހު. މީގެ ކުރިން އެޓީމުން ފައިނަލަށް ދިޔައީ މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން. އެފަހަރު ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ތަށި ގެއްލުނީ.