ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއަށް

މާލޭ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މިރޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރީންވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އާރުޑީސީން ވައްކަން ކުރަން ވެގެން ފުރާޅު މައްޗަށް އަރައި ހުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅީލިކަމުގެ ތުހުމަތު އިދިކޮޅަށް، އިދިކޮޅުން ބުނަނީ އެ ހުނަރު ހުރީ މި ސަރުކާރުގައި ކަމަށް!

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް އަނެއްކާވެސް ފަޅާލައިފި

މިއަހަރު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އާރުޑީސީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށި މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ތެރޭ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

« 1