ޤަތަރު

ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް 2-0 ގަތަރު (ފުލްޓައިމް)

ޕޯޗުގަލް އާއި އުރުގުއާއީ މެޗު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ރެއިންބޯ ދިދަޔަކާއެކު ދަނޑުމައްޗަށް އެރީ ކާކު؟

3

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަވާ އިނގިރޭސި ވަޒީރު އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމަށް ގަތަރަށް!

5

މޮރޮކޯ މޮޅުވުމުން ބެލްޖިއަމާއި ހޮލެންޑުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް!

ބެލްޖިއަމް މެޗުގެ ރެފްރީއަކީ ވަރަށް އަނދިރި މާޒީއެއްގެ ވެރިއެއް!

1

ގަތަރުން އުފާވެރިކަން: އައްސަލާމްއަލައިކުމް ކަމުހިނގައްޖެ، ސްޓޭޑިއަމްތައްކައިރީ ހުކުރުކުރުމާއި ފަލަސްތީނަށް ހާއްސަކަން

2

ގަތަރު ކެޓުމާ ގާތަށް، ސެނެގާލަށް ދިރުން

ވޯލްޑް ކަޕް: ގަތަރު 1-3 ސެނެގާލް (ފުލްޓައިމް)

ސީސޭއަށް މެންޑީއާ ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނެތް: ތަފާތު ފެންނާނެ

ފަސް ތަރީގެ ޝަރަފުވެރި ބްރެޒިލަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

އެއްޖިންސުން އުޅުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބޭންޑް ދޫކޮށް ޖަކާގެ ފޯކަސް ފުޓުބޯޅައަށް، ޖަރުމަނު ކޮޕީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ!

ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން 7-0 ކޮސްޓަ ރީކާ (ފުލްޓައިމް)

« 1