Close

ޤަތަރު

ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ހާއްސަ ޓިކެޓް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތީ ކާކު؟

1

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބޭނުންކުރި ބައެއް ބަސްތައް ލުބުނާނަށް ހަދިޔާކުރަނީ

މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެމީހުންގެ މައިންނަކީ ރާމާމަކުނުތަކެއް ކަމަށް ޑެންމާކުގެ ޓީވީން ސިފަކޮށްފި!

1

ގަތަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް: އަމީރު ވިދާޅުވީ ވޯލްޑްކަޕަކީ ދުރުރާސްތާގެ ދަތުރުގެ ފެށުން ކަމަށް

އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަޔަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮރަޕްޝަނެވެ.

މެސީގެ ބިޝްތުވެސް ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށްވީ "ލަދުވެތި" އެެއްޗަކަށެވެ.

1

އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑްކަޕާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯބި ގަތަރަށް، މޮރޮކޯގެ ދަތުރާއި މެސީގެ ފުރިހަމަ ފައިނަލް!

1

މޮރޮކޯގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ކޯޗުގެ މޮޅު ރޭވުންތެރިކަން - މޮރީނިއޯ

ރައީސް އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ކޮންމެބަޔަކު މޮޅުވިއަސް އެލިޔެވެނީ ތާރީޚުގެ އައު ސަފުހާއެކެވެ.

ގަތަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް ބޭނުންވެގެން މެކްސިކޯއިން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށައަޅައިފި

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީގެ މެޗުތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ގަތަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

« 1