ޤަތަރު

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޔޫރަޕް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ ޓީމުތައް

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އުތުރު އެމެރިކާއާއި މެދުތެރޭ އެމެރިކާ އަދި ކެރީބިއަން ތަމްސީލު ކުރާނީ ކޮންބައެއް؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއާޕޯޓަކަށް ގަތަރުގެ ހަމަދު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަނެއްކާވެސް ހޮވައިފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރެވޭއިރު އުންމީދުއޮތީ ކިހާވަރަކަށް؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އެފްރިކާއަށް މިފަހަރު ފޮނުއަރުވައިލެވޭނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު އެންމެ ވަރުގަދަކަމަށް ފެންނަނީ ކޮންކޮންބައެއް؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ލިއޯ މެސީގެ ރިކޯޑުތައް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު މިކުޅެވެނީ ބޮޑުތަނުން އެންމެ ޚަރަދުބޮޑު އެންމެ އަގުބޮޑު ވޯލްޑްކަޕެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ބޭރު ގައުމުތަކަށް އުފަން ކުޅުންތެރިން ގިނައީ ކީއްވެ؟

1

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ބައު ފޯމެޓަށް ކުޅޭ އެންމެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕުގެ ބާކީ ތިން ޖާގައިގެ ވާދަވެރިކަން

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިއީ ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމާއި ޝަކުވާތަކުގެ ވޯލްޑްކަޕެއް

1

ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚު: ވޯލްޑްކަޕްގެ ޖާރޒީއެއްވެސް 9 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވިކިދާނެއެވެ.

« 1