ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

ރައީސް ސޯލިހަށް ކެމްޕޭން ކޮށްދެއްވުމަށް މާރިޔާ ޑޯޓުޑޯއަށް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ދެގުނަ ބޮޑުކޮށްދީ، ފްލެޓް ކުލި އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ގާސިމާއެކު ދެ ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ސޯލިހު މާލެއަށް، ދެބޭފުޅުންގެ މި މަންޒަރުތައް ބުނަނީ ކީކޭ؟

ދިގުރަށުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ހަދައިދޭން މުއިއްޒު ވައުދުވެއްޖެ

10 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާނަން: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގައި ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރެއް ހަދަން މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

މިހާރު އޮތީ ނޫސްތައް އަޅުވެތިވާ މޮޑެލެއް، ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ޖޭޕީ އާއެކު ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އެ ޕާޓީން ކުރި ގޯސްތައް ރަނގަޅުވުމެއް ނޫން: ޕީޕީއެމް

ޓެމްޕްލޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން 45 ލޯފަން މީހަކު ވޯޓުލި: އީސީ

ދެވަނަ ބުރުގައި އިތުރު 408 ޒުވާނުންނަށް ވޯޓް ލެވޭނެ!

ފެރިދޫގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް ސަން އައިލޭންޑްގައި، ދެވަނަ ބުރުގައި ގާސިމް، ރައީސަށް ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލެއް!

... 19 ...