ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފޮނުވުމަށް 7943663

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023

އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަންގެ ހަތް މައްސަލައެއް އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރަނީ

1

ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވަން ރައީސް ސޯލިހް ސަން އައިލެންޑަށް

އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކޮށް، މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ރައީސް ސޯލިހު އިންތިހާބުނުކޮށްފި ނަމަ، ދެން މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ: މާރިޔާ

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ހަދަންދިޔަ އެވަރެޖު އަގު އަނބުރާ އެމީހަކަށް ދޭނަން: މުއިއްޒު

1

ރައީސަށް 56 ޕަސަންޓު ލިބޭނެއޭ ބުނުމުން މޮޅުވާނެތީ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓަށް ނުނިކުމޭ، މައާފަށް އެދެން: ފައްޔާޒް

1

މި ގައުމުގެ ބައި އިންޗިވެސް ދޫކޮށެއް ނުލާނަން، މި ގައުމު އަނެއް ކަންދަހާރަށް ހަދަން ޖާގަ ނުދެއްވާ!: އަސްލަމް

1

ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އެނގޭ، ފޯރިއާއި ޖޯޝުގައި ނުކުމެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ފްރޭމްކުރި މައްސަލައަށް ނާޒިމް: މާޒީއަށް ބަލައިގެންވާނެ ކަމެއް ނެތް، މަސައްކަތް މިކުރަނީ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާކުރަން!

ގާސިމްއާ ބައްދަލުކުރަން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އިސް ވަފުދެއް ސަން އައިލެންޑަށް

ޕީޕީއެމާއެކު މަޝްވަރާތައް ހުއްޓިފައިވާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް, ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް އަދި ނުވާނެ: ޑިމޮކްރެޓްސް

... 21 ...