Close Election
Close
One Photos - BAso7aP8IYKdzAVkHTQCNThh2.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، އަންނަ މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އުމަރު ނަސީރުގެ ކެމްޕެއިން ބެނާއެއް: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J2zNS6GRhenCH9OX8G94sf330.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dpjsZnRI70sCCuNEB2W7dzpWD.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި އެމްޑީޕީގެ ބެނާތަކާއި ދިދަ ފަތިތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 74RAexMRu1drCDGbJ6ACDMcBm.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jr0MuXv50eCcnZgD1fbqcSSTk.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UeBWyYXfih0OfJoC79rfHNDU8.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2ffdhQPTk0RWqPzOYVz8SFqZf.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - G1TPeCqUZfmNQKGqbwKChEQEw.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި އެމްއެންޕީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SUGk6oDy64gZfxixpLpXvIsc2.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަޖީދީ މަގުގައި އެމްއެންޕީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JLwP2dAQkr32IbjaBxMY3d4pX.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މައްޗަންގޮޅި ސަހަރާ ކައިރީގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިން ބޯޑުތަކާއި ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eFK2NNuZiBhu1ZXF9RDTW1I5d.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މައްޗަންގޮޅި ސަހަރާ ކައިރީގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެމްޕެއިން ބޯޑުތަކާއި ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cOPW4BClUSES2uOqjUOeM8k8o.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، އަމީނީ މަގުގައި އެމްޑީޕީގެ ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1YemHhhcXeY6OBwNBwFpE1JVM.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، އަމީނީ މަގުގައި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UTqiBCFk6VAf2xCrgeHAbxRW8.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކާއި ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6juaqSeuil5TiFnyyYjpEFXgv.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، އަމީނީ މަގުގައި ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީގެ ދިދަފަތިތަކެއް ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h2o6DBdqOc2xCPbEt3Gks24vu.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ކައިރީގައި ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Pc2Vg181oHHo1XOwcLSYf7dO0.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި ޖޭޕީގެ ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PaOhCfBfHqwgL3c8OZUC5d3ej.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި ޖޭޕީގެ ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XOubR8hxXI0Ixh5RWQvGMH0JZ.JPG
22 ޖުލައި 2023: މާލެ، މަގެއްގެ މަތީގައި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަފަތި ދަމާފައި: އިންތިހާބު ބާއްވަ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް މާލެ ތެރޭގައި ބެނާތަކާއި ދިދަފަތިތައް ދެމުމުގެ ފޯރި ދަނީ ގަދަވަމުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން