ރައީސް ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރާ ކުޅުއްވައިގެން ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވާ ނޭއްގާނީ އަމަލެއް: އަދާލަތު

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ނާދީ ހުރި ބިން ދޭން އެދުމުން އިންޑިއާއިން ޑިމާންޑުކުރީ 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް: ޔާމީން

ބޮޑެތި ކުށްތައް ނުކުރާ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލަށް ލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން: ޔާމީން

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މުސްތަގިއްލެއް ނޫން، އެތަނުގެ ވެރިންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން: ޔާމީން

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތަކީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް: އަލީ ޒާހިރު

ރައީސް ޔާމީން ސަލާމަތްވީ ވައްކަން ނުކޮށްގެންނެއް ނޫން، މިނިވަންވީ ޓެކްނިކަލް ގޯހަކުން: ރިޔާޒު

1

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަކީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް، އޭގައި ބައިވެރި ނުވާން އިލްތިމާސްކުރަން: ނާޒިމް

1

ކުޑަކުދިންނާއެކު ނިކުންނަވައި ރައީސް ޔާމީން ގައުމުތަކާ ޖެހިގަތުމަކީ ނުބައި އަހުލާގު ދަސްކޮށްދޭން ކުރާކަމެއް: ވަހީދު

ދަރަނީގެ އަދަދަށް ވުރެ އެ ދަރަނިން ކުރީ ކީއްތޯ ބެލުން މުހިންމު: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ކޮތަރުކޮށި ޖަލްސާ

ވަން ފޮޓޯ: "ކޮތަރުކޮށި ޖަލްސާ"

4 ...