Close
ޚަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު: ޕީޕީއެމް ތެރެއިން އާ ފިކުރެއް!

އިބްރާހިމް ޒަކީ

1

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު، އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނަށް ވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިިަމުގައި ވ.އާރަށް ކުއްޔަށްދީގެން ހިންގެވި ކަމަށް ސާބިތުވި ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދައި، އެ ފައިސާ ލޯންޑާކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއްވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުގައި ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވާދަ ކުރެވިދާނެކަމާމެދު ސުވާލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އަންނަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެ މަނިކުފާނު ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަން ލިސްޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ނަން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބާބެހޭގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައިވެސް އެކި ފިކުރުތައް ވަނީ އުފެދެން ފަށައިފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕާޓީތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެއްވެސް މީގެކުރިން އެ ޕާޓީ ތެރެއިން ފާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ގައްސާން މައުމޫން އާއި ޕީޕީއެމް ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހިމެނެނީ ޑރ.މުއިއްޒުގެ ނަމެވެ. އެގޮތުން މުއިއްޒަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާދަމް ރަމީޒަށް މީގެ ކުރީން ކުރެވުނެވެ. އެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ބަލަމުން ދަނިކޮށް ހުސްވިމަހު 19 ގައި އޭނާ ވަނީ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ. އެއާއެކު ޕީޕީއެމް ސެނެޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގަން އުޅޭ ކަމަށްވެސް މުއިއްޒުއަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހައްދަވައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "ވަން އޮންލައިން"އަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސެނެޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަން ނުއުޅުއްވާ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އެކަމާ ނުއުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހިސާބުން ޕީޕީއެމް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދުނެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ހަގީގަތުގައި އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެ ތަނެއް އަދިވެސް ނުފެނެއެވެ. އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލައްވާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަމާ އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އެ ހާލަތުގައި ޕްލޭން ބީއެއްވެސް ޕީޕީއެންގެ ލީޑަޝިޕަށް މެންބަރުންނަށް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ފިކުރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފައެވެ.

މި ފިކުރާ ބެހޭގޮތުން ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ވަންއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބަށް ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާ މެދު އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުނިމި އޮތުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށެވެ. އިންތިހާބާބެހޭގޮތުން ޕާޓީތެރޭގައި މިހާތަނަށް ކަންތައް ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ޕީޕީއެމުން ތާއީދު ކުރުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން އިންިތހާބުގައި ވާދަކުރަން، ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލާނެއޭ، ވަކީލުން ބުނި ނަމަވެސް އެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ، އެހެންކަމުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބާބެހެގޮތުން ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ، ދެވަނަ ވިސްނުކަމަށް ދާން ޖެހޭ."

ޕީޕީއެމުން ގާސިމަށް ތާއީދު ކޮށްފާނެ މެންބަރުންގެ އަދަދާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެހެން އެކަން ގޮސްފިނަމަ އަދަދު މަދު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާސިމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ މިވަގުތަށް އެހާ ބާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ވާހައެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ.

"ނަމަވެސް މި ފިކުރު ހާމަގޮތެއްގައި ފާޅުވެގެން އަންނައިރު ކުޑައެއް ނުވާނެ، މި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުނެއްވެސް މަދެއްނުވާނެ،"

ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕުން ބުނަނީ، ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "ވަން އޮންލައިން" އިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކެންޑިޑޭޓެއް ދެއްކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން، އެކަން އަދިވެސް އޮތީ އެގޮތުގައި، ރައީސް ޔާމީނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އުއްމީދު ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް ދެއްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، އާރަށު މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، އެ މަރުހަލާއިން ރައީސް ޔާމީން ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނަށް އަދި ވަގުތު އެބައޮތް ކަަމަށާއި، ޕީޕީއެމުން އެނޫން ގޮތަކަށް ނުވިސްނާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމަށް އެއްބާރުލުން ހޯއްދެވުމަށް ޖޭޕީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން، ޕީޕީއެމްއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ގާސިމް ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ދައުވަތު ދެއްވައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ޖޭޕީއާއެކު އަދި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް "ވަން އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބާބެހޭގޮތުން އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއާއެކު ރަސްމީ އެއްވެސް ވާހަކަތަކެއް އަދި ދެކެވެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސީޓީއެއް ފޮނުވިން އަދި އެބޭފުޅުންގެ ހަބަރެއް ނުވޭ، އަދި ދުވަސްކޮޅެއް ނަގަނީކަންނޭނގެ، މިދުވަސްކޮޅު އެހެން ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެގެން އުޅޭތީ،"

އަމީން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީއާއެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުން ކޮންމެ ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުމަށް ޖޭޕީން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީން ކުރިއަށް ދާނީ ޖޭޕީއާއެކު ކުރިއަށްދާ ބަޔަކާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އަމީންގެ އެ ވާހަކައިން ދޭހަވަނީ، އެއްވެސް އިތުރު ބަޔަކަށް ޖޭޕީން ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ޖޭޕީން ހަމަ އެކަނި ކުރިއަށްދާނީ ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކާއެކުގައި އެކަނި ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދާދިފަހުން ވިދާޅުވި ވާހަފުޅުންވެސް އެކަން ޔަގީންވެއެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެކަނި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަމީން ވިދާޅުވީ، ގާސިމް އެހެން ވިދާޅުވީ، މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ޕާޓީތަކުގައި އުފެދެމުން އަންނަ ފިކުރުތައް ގިނަވެ ޕާޓީތައް ބައިބައިވަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުންވެސް މިވަނީ އާ ފިކުރެއް ދިރެން ފަށައިފައެވެ. އެ ފިކުރު އުފެދެން ޖެހިފައި މިވަނީ، ޕާޓީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޔަގީންކަން ކުޑަވެ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް ޔާމީން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް މިހާތަނަށް ދެއްކިފައި ނުވާތީއެވެ. މި ފިކުރު ބޮޑުވާނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭ ކަމަކީ މިއީވެސް ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި މަޑުމަޑުން އުފަންވަމުން އަންނަ ފިކުރެއް ކަމެވެ. އިންތިހާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަވަރަކަށް މި ޕްރެޝަރުވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމެވެ. ކެންޑިޑޭޓެއް ދައްކާން މެންބަރުން ޑިމާންޑް ކުރާނެ ކަމެވެ.

ކޮމެންޓްސް އެބަހުރި، ކިޔާލަން ބޭނުންތަ؟