ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

މިއީ އަހަރެމެން ދަންނަ ރާއްޖެއެއް ނޫން، ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔަ ސަބަބު ބަލަން ޖެހޭ: ރައީސް ވަހީދު

އަޅުގަނޑަށް އަނިޔާވެރިވި އެންމެނަަށް މައާފުކޮށްފިން، އަނިޔާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ މައާފުކުރައްވާ: ރައީސް ވަހީދު

އިންޑިއާގެ ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ރަހީނުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ވަހީދު

ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރާ ހަވާލުވާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: ރައީސް ވަހީދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރާނީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގެ ހަވާސާގައި ހުންނަންޖެހޭތީއެއް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

ރައީސް ވަހީދަށް "ފިލި ވަހީދު"ގެ ނަމުން މުހާތަބު ކުރީ ކީއްވެ؟

ރާއްޖެއަށް އަދިވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ބޭފުޅަކީ ޔާމީން، ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރާކަށް ނުނިންމަން: ޑރ ވަހީދު

މިނިކާ ބާޒަކަށް ނުވާނެ، ފުރުސަތު ދެއްވައިފި ނަމަ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރު: ޑރ. ވަހީދު

ޑރ. ޖަމީލު ވެސް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

ރައީސް ވަހީދުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް ނަޝީދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ވަހީދުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

2