ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް ގެނައީ ވެރިންނެވެ. ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ.

2

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ގައުމީދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ

ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ހުއްޓުވާލެއްވީ ޔާމީން، އެމަނިކުފާނަކީ މިގައުމުގެ އުންމީދު: ޑރ. ވަހީދު

ޔާމީނާއި ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި ކަންކަން ބަލަން ހުށަހެޅި ބިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި، އެކަމަކު ޔާމީނާއި ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި ކަންކަން ބަލަން ހުށަހެޅި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދަނީ ދަށްވަމުން، އެހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އިދިކޮޅުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް ވަހީދު

ރައީސް ވަހީދު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ޑރ. ވަހީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޑރ. ވަހީދު މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިދިކޮޅުން ބިރު ގަންނަނީ ވައްކަމާނުލައި ތަރައްގީ ކުރެވޭކަން މި ސަރުކާރުން ދައްކަފާނެތީ: ރޮޒައިނާ

6

ވަން ފޮޓޯ: ޑރ. ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން

ރައީސް ސޯލިހުގެ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް: ވަހީދު

8
3