ޕީޕީއެމް

ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ ވާނީ ދެން ވެރިކަން ކުރާނެ ޕާޓީއަށް: ޖަމީލް

ޕީއެންސީއާ އެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނުކުންނަން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް މަޝްވަރާގެ ދޮރު އަދިވެސް އޮތީ ހުޅުވިފައި: އަދުރޭ

1

ޔާމީނަށް ރައީސް މުއިއްޒު އަނިޔާއެއް ނުދެއްވާނެ، އަނިޔާ ދިނީ ޖަމީލު: އަދުރޭ

ޑރ. ޖަމީލް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ހުރި ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒާއެކު ދެމި ހުންނާނަން: ނައިބު ރައީސް

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ޝިޔާމާއި ގައްސާންވެސް ހުންނެވީ ރައީސް މުއިއްޒު އާއެކު، ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން

ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި އަދުރޭ: ކޮންމެ މީހަކަށްވުރެ ގައުމު ބޮޑު، ފަސްއެނބުރި ބެލުމެއް ނެތް

ޔާމީން ވަކިވުމުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އީސީއަށް ހުށަހަޅަނީ

1

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެން، އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހައްދަވަން ނިންމަވައިފި

« 1 ...