ޕީޕީއެމް

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ: އަދުރޭ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަކީ ލާދީނީ ޕާޓީއެއް: ރައީސް ނަޝީދު

5

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް މި އަންނަނީ ބަލަމުން، އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަދި މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: އިލެކްޝަންސް

ޕީޕީއެމުން ކަމެއް ކުރާނަމޭ ބުނެފިނަމަ އެކަން ކުރާނެކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: މުއިއްޒު

1

ކޮރޯނާއާއަށް އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ހަރަކާތާއި އެއްވުންތައް މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ: އައްފާލް

އިންތިހާބު ލަސްކުރަން އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އެދިފައެއް ނެތް: އީސީ

ސަރުކާރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ނުހިންގޭތީ ހުރިހާ އުދަނގުލެއް ކުރަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް: އަދުރޭ

3

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް އިހުމާލުވެފައި: އަފްޝަން

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ހުރަހެއް ނާޅާނެ: ޝިޔާމު

ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއިން ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަރުކަޒީ ވިސްނުން: އެމްޑީޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އެމްޑީޕީން އެކަނި 876 ކެންޑިޑޭޓުން، ޕީޕީއެމާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން 879 ކެންޑިޑޭޓުން

« 1 ...