ޕޯޗުގަލް

މިއީ ޓީމަށާއި ގައުމަށް ފުރަގަސްދޭންވީ ވަގުތެއް ނޫން: ރޮނާލްޑޯ

1

ރޮނާލްޑޯ ރޮމުން ކިއީ އަލްވަދާއު ކިތަންމެހާވެސް ހިތްދަތި، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ލެގަސީ ހަނދާނުން ފޮހެލައިގެން ނުވާނެ!

ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ 11އަށް ނުނެރެވުމުން ހިތާމައެއް އެއް ނުކުރަން: ސަންޓޯސް

1

ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލައި މޮރޮކޯ ސެމީއަށް، ތާރީހު ލިޔެލައި ހައިރާން ކޮށްލައިފި

1

ރޮނާލްޑޯއަށް "ދިމާކުރުން" ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ކޯޗް

ވޯލްޑް ކަޕް: މޮރޮކޯ 1-0 ޕޯޗުގަލް (ފުލްޓައިމް)

ރޮނާލްޑޯގެ ދިފާއުގައި އޮޒިލްގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް

2

ބޭނުމީ އެފްރިކާގެ ޝަރަފުގައި ކުރިއަށް ދާން، ރަނގަޅީ ރޮނާލްޑޯ ބެންޗުން ފެށުން: މޮރޮކޯ ކޯޗް

1

ސާދަ އަހަރު ފަހުން ރޮނާލްޑޯއާ ނުލައި ކޯޗު ސަންތޯޝް ނެގީ ރިސްކެއް!

ފޮޓޯ: ސްވިޒަލެންޑް ކަޓުވާލައި ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާއަށް

ޕޯޗުގަލުން ދިނީ ސަޕްރައިޒެއް، ރޭގެ މެޗުގައި ވަރުގަދަ މޮޅު ޓީމަކީ ޕޯޗުގަލް: ސްވިޒަލެންޑް ކޯޗު

"ރޮނާލްޑޯއަކީ ޓީމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ، ކެޕްޓަނަކު ކުރާން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އޭނާ ކުރާނެ"

« 1