ސިޔާސީ

ވަން ފޮޓޯ: މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ގަރާރަކުން ރައީސް ސޯލިހަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭނެ: ރީކޯ މޫސަ

ވަން ޕްލަސް ގެ ވަން ޓުވަން ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ފަށަނީ

އަޅުގަނޑު އަދީބާއެކު ޑީލެއް ނަހަދަން، ޑީލް ހެދީ މަޖިލިސް ރައީސް: ޝަރީފް

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑު ކައިރީ ވިދާޅުވި: ރީކޯ މޫސަ

1

އެމްޑީޕީގައި 93354 މެންބަރުން އެބަތިބި، ވޯޓުލާނީ އީސީ ލިސްޓަކަށް ނޫން: އިންތި

ރައީސް ޔާމީންގެ މޫނު ރަމްޒުކޮށްދޭ މާސްކު އަޅައިގެން އިހުތިޖާޖަށް

5

ރައީސް ސޯލިހު ނަޝީދަށް ދެންނެވީ އަބަދުވެސް ވާހަކަދެއްކެވޭނެ ކަމަށް، ބަރުލަމާނީއަށް ސިގުނަލެއް ނުދެއްވާ!

ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުން: ބޮންޑޭ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: އަލީ އާޒިމް

3

ނަޝީދުވެސް ވިދާޅުވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް

« 1 ...