ސިޔާސީ

ކޮމިޓީީގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން ނަޝީދު އެންގެވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން: ޖަމީލު

ގާސިމަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން ''ޑީލެއް'' ހަދާފައެއް ނުވާނެ، ނުވެސް ހަދާނަން: އަދުރޭ

ވާދަވެރީން ކައުންސިލު އިންތިހާބު ދޭން އެ ވިދާޅުވަނީ ކީއްކުރަން ކަމެއް ނޭނގެ: ރައީސް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވައްދައިދިން އެކަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ރައީސް ނަޝީދު

ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ ބޮޑު ހުނަރަކީ ފިތުނަ އާއި ފަސާދަ އުފެއްދުން: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލްތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ވައުދުތައް ފުއްދަން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ: ރައީސް

އަތޮޅު ފިހާރަތައް ތަރައްގީ ކުރުުގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް: ރައީސް

ކޯލިޝަންގެ ވެރިން ތިބީ ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި: ޑރ.ޖަމީލު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރެެއް، އެއީ އޮޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ސޯލިހް

އިންތިހާބުތައް އެއްކޮށް ބޭއްވުން މުހިންމު، އޭރުން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވާނެ: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ކެމްޕެއިނެއް ނުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު

1

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައީ ރައްޔިތުން ކުށްވެރިކޮށް، ޖަލަށް ލާން: ޝިޔާމް

« 1 ...