ސިޔާސީ

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

1

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް، އެމްޑީޕީން ނިކުންނާނީ އެކަނިތޯ، ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމަން ޖެހޭ: އާޒިމް

ރައީސް ސޯލިހާއި އަޅުގަނޑުކުރާ ކަންކަން އެކަކު އަނެކަކަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

އީސީން އަންގާ ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ އިސްލާހު އުނިކުރަން ސަރުކާރު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން: ޝަރީފް

ރޮޒެއިނާ، ޝުޖާއަށް: އަންހެނުން ނިކަމެތިކޮށް، ގޮތް ހުސްވެފައިތިބި ބައެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ބަސްބުން ހުއްޓާލާ!

މިއަދުގެ އަލިރަސްގެފާނު އޮތީ ހިލިހިލާ ޖަހައި މާފުށީ ޖަލުގައި: އަދުރޭ

2

ޑރ. ޝަހީމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުން ގިނަ އިލްމުވެރިން އިދިކޮޅާ ގުޅޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

އިންޑިއާ އިން އުޅެނީ ރާއްޖެ ހިފާކަށް ނޫން، އެކަމަކު ފޮރުވިފައިވާ އެހެން ކަމެއްވޭ: އާދަމް ޝަރީފް

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުގައްރިރުކަމާއި، މެންބަރުކަމުން ދުރުކުރީ ޖަވާބުދޭން ފުރުސަތުނުދީ: ޝުއައިބު

« 1 ...