ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ޖަލު ހުކުމެއް ނެތިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތެވެ.

ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ދިވެހިން ބާކީކޮށް ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީން ބޭއްވި "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް" ޖަގަހަ ޖަލްސާ

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވައްޓާލީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަރީފު

2

މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރުމުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

އިންޑިއާއާ ދޭތެރޭ ރައީސް ޔާމީން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އައުމަށް އެގައުމުގެ އެހީ ނުލިބުމުން: މުއާޒު

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ނެތުމުން އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ، ބުނަނީ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރަން ވެއްޖެކަމަށް!

އީސީގެ ދަފުތަރާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލަން އެދިއްޖެ

ޕްރައިމަރީއެއް ނޯންނާނެ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސޯލިހު: ރީކޯ މޫސަ

2

އެމްޓީޑީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މުއާޒް

މުއާޒް އުޅެނީ ލޯންޗު ގޮއްވާލި ހާދިސާއާއި އަދީބާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ދައްކަން: ޔާމީން

« 1 ...