ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމާއި ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް ވާދަކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ޔާމީން ޕީއެންއެފް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަނީ

1

ރައީސް ޔާމީނަށް މަޝްވަރާގެ ދޮރު އަދިވެސް އޮތީ ހުޅުވިފައި: އަދުރޭ

1

ޝިޔާމާއި ގައްސާންވެސް ހުންނެވީ ރައީސް މުއިއްޒު އާއެކު، ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން

ރައީސް ޔާމީންގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އީސީއަށް ހުށަހަޅަނީ

1

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އުކުޅަހުގައި ބާއްވަނީ

ރައީސް ޔާމީން ފުލް "ހަނު"، ޕީއެންސީ ކެއްކުމުގެ ކުޅިގަނޑެއްބާ؟

2

ޕީޕީއެމް ބަދުނާމުކޮށް ބައިބައިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށްބުނެ މަލީހު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީ ތަމުސީލު ކުރައްވާނީ ޕީޖީ ލީޑަރު ފަޒުލް

ޕީއެންސީން ވަކި އޮފީހެއް ހެދީ އިދާރީ މަސައްކަތަށް އުނދަގޫ ވާތީ: ޝިޔާމް

ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީ މައްސަލަ: އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން، ޔާމީން އަރިހުންވެސް ހަގީގަތް ސާފުކުރާނަން: ޝިޔާމް

1

ޕީޕީއެމް ހިންގަން ޔާމީންގެ "ނެގި" ކަމަށްބުނާ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއަކާ އެކު ބޮޑު ލޮޅުންގަނޑެއް!

« 1 ...