ސިޔާސީ

އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް، އެކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލީހަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ފުލުހުންގެ ބިލު ކޮމިޓީގައި ކުރިޔަށްދާއިރު ވެރިކަން ވެއްޓިގެން ދިޔަ ގޮތާމެދު ފުލުހުން ހާޒިރުކޮށް ތަހުގީގު ކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތި ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އިލެކްޝަނުން ހައިކޯޓަށް

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ: ޝަރީފް

ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާއަށް ގެނައީ އެމެރިކާއިން: ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ 38 މެމްބަރަކު އެޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެމްއާރްއެމުން އެދިއްޖެ

ސްކޫލުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ވެސް ގޮވާލައިފި

މެންބަރުން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލް އިންތިބު ބާއްވަން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

މެންބަރު މުސާރަ ދޭގޮތަށް ކޮންމެ ވޯކިން ސްޓޭޝަނެއްގައި އެއް މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން މަޖިލިސް ރައީސް ހުއްދަ ދެއްވައިފި

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

« 1 ...