ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

އެމްއާރްއެމުން ވަކި ޕާޓީއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: މައުމޫން

އެމްއެންޕީއަށް ސޮއިކުރަން މޮސްޓާ އާއި ޖޭފޯއަށް ފައިސާ ދޭން ވައުދެއް ނުވަން: އުޝާމް

އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފާރިސް، ނައިބަކަށް ތިން ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވަނީ

5000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރްއެެމްގެ ޒައީމް ކަމާއި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކަމާލުއްދީންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަ ދީފި

އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ދައުވަތު ދީފި

ކާނަލް ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރު އުޝާމަށް ދީފި

ކަމާލުއްދީން، އީސީއަށް: ފޯމު ބާތިލުކުރީ އަޅުގަނޑާ ޒާތީވެ، ބަދުނާމު ކުރަން

ކަމާލުއްދީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެމްއާރުއެމުން އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަމާލުއްދީންގެ ފޯމު ބާތިލު ކުރީ އެމްއާރުއެމްގެ މެމްބަރަކަށްވާތީ: އީސީ

5