ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

އެމްއާރްއެެމްގެ ޒައީމް ކަމާއި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކަމާލުއްދީންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަ ދީފި

އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ދައުވަތު ދީފި

ކާނަލް ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރު އުޝާމަށް ދީފި

ކަމާލުއްދީން، އީސީއަށް: ފޯމު ބާތިލުކުރީ އަޅުގަނޑާ ޒާތީވެ، ބަދުނާމު ކުރަން

ކަމާލުއްދީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެމްއާރުއެމުން އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަމާލުއްދީންގެ ފޯމު ބާތިލު ކުރީ އެމްއާރުއެމްގެ މެމްބަރަކަށްވާތީ: އީސީ

ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ކަމާލުއްދީނަށް ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދައެއް ނުދިން

އަލަށް ހަދާ ޕާޓީގެ މުގުލުގައި ހުރީ ރައީސް ސޯލިހުކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭ: އަދުރޭ

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނާޒިމްގެ ޕާޓީން ފެނިދާނެ ކަމަށް، ސައުދާއި ނަސީމް ވިދާޅުވީ ބަދަލެއްގެ ވިސްނުން ނެތްކަމަށް

7