ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީ

ހިޔާ ފުލެޓުގައި ކުނި ނެގޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް! ފުލެޓުވެރީން ޖެހޭނީ އެންމެ ތިރިޔަށް ކުނި ބާލަން!

1

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 265 ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މިނިސްޓްރީން އަދި ފޮނުވައިފައެއް ނުވޭ: ސުހެއިލް

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުތަކުގެ ވައިބްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އެންގުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

25 ބުރިއަށް ފުލެޓު ހެދީ ހެޔޮގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން، އެއްބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބިން ސަލާމަތްކުރެވުނު: މުއިއްޒު

2

ފޭސް 2 ގައި މިހާރު 40 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާ އެބަ ދިރިއުޅޭ، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ދަތިވާނެ: ސުހެއިލް

ޑްރަގް ކޯޓަށް ފޮނުވި 2449 މައްސަލައިގެ ތެެރެއިން ނިންމުނީ އެންމެ 399 މައްސަލަ: ޕީޖީ ޝަމީމް

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު އާއި އަސްލަމް އަދި ރައީސް އޮފީސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުލި ކުޑަކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަންގައިފި

ޑްރަގް އެޖެންސީ އިސްލާހު ކުރަން 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް

އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ކުށް މަދު ގައިދީންނަށް މައާފުދޭން، ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

« 1