ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސަރުކާރުން މާލެއަަށް ނޯ ޖަހައިފަ، ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުމަކީ އޮތް ޗޮއިސްއެއް ނޫން: އީވާ

ހޮވެނީ ރައްޔިތުންގެމީހެއް ކަމުގެ ލޭބަލް އަޅުވައިގެން، މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލީ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކާނެ މެންބަރެއް ނެތިގެން!

1

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 80،000 ރުފިޔާ ގެންދަވާއިރު މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުވަން ފާހެއް ނުވި

ސައުދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅުމުން މަޖިލިސް ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަށް އައި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބޭ މިންގަނޑު ލުއިކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ނަން އެމެރިކާގައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އާރުޓީއެލް ހިދުމަތަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ވޯލްޑު ބޭންކުގެ ދިރާސާއަކުންވެސް ދައްކާ: އާޒިމް

މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ވިކޭ ކަމަށް ތުހުމަދު ކުރައްވައި މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިންޒާރެއް

1

ތެލާއި ކާޑު އެތެރެކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރިމިންވަރު ބެލުމަށް ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގަވާއިދު ގެޒެޓް ނުކުރުމަކީ، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ގާނޫނާ ހިލާފުވުން، ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ދެކެން: ނަޝީދު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ ބެހޭ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

2 ...