ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލީހަށް އިތުރުވާ ހަ ގޮނޑިއާ އެކު 93 ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް އާންމުކޮށްފި

މެމްބަރު ސިރާޖު، ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ކަރުދާސް: ރައީސް އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން، ވެރިކަން ކުރާނީ ބޮޑުވަޒީރު

2

ނަޝީދު ބަރުލަމާނީ ކަރުދާސް: ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންނާއި ފްލޯ ކުރޮސްކުރާ މެންބަރުން ވަކި ކުރެވޭނެ!

މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުންގެ ނަންތައް ފޮނުވީ ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އެކަނި

ކޯރަމް ކަމަނުވުމުން، އެމްޑީޕީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މާދަމާ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމައިފި

ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ މެންބަރުން އެކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެއް: ނަޝީދު

ނިޒާމީ ވޯޓުގައި ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުގެ އިބާރާތް ކަނޑައެޅުމަށް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ބޭރުގެ ގައުމުތައް އިންތިހާބުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

1

ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ: ނަޝީދު

ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ތައްޔާރު، އެކަމަކު ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހަންވީ ސުވާލު ސާފެއް ނޫން: އީސީ

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ކުރީން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކެއް އީސީން މަޖިލީހަށް

« 1 ...