ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގާނޫނުގައި މަޖިލީހުގެ ނަމެއް ނެތް! މިވީ ކިހިނެއް؟

3

ގާނޫނުންް ބަދަލު ގެންނަނީ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތައް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނޫން: ޕީޖީ

ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިންގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓުގައި ބޮޑެތި ފީތައް އުވާލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

އީވާއަށް މެންބަރުންނާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ދޭން ނިންމައިފިި

މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކަނޑައެޅުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ކޮމިޝަނަކަށް ނެތް: ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަން

ކައުންސިލަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލުން މުއްދަތުގެބައި އުނިކޮށް، ކޮމިޓީން ބިލް ފާސްކޮށްފި

ތިން ބާރުގެ ވެރިންނަށް ވުރެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު

ރައީސްގެ މުސާރަ 65،000 އަށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި މަޖިލިސް ރައީސްގެ މުސާރަ 37,188 އަށް ކުޑަކޮށްފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރައިން 35،000، ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރައިން 26،250 އުނިކޮށްފި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުސާރައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރުވާން ޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ނޫން: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

މިނިސްޓްރީތަކުންދޭ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަން ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ހިލޭ އެހީ އާއި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބޭރުފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މަސަައްކަތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަން ފާސްކޮށްފި

« 1 ...