ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި

ކޮވިޑް ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

އިންޝުއަރެންސްއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކުގައި އަމަލުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް ގޮވާލައި، ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސްލޮޓް ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ހުކުމް ނެރެދޭ ފަޑިޔާރުންނަށް ހުށަހަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް

އަލީ އާޒިމް، ޝަރީފަށް: ވެރިމީހާއަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް އޮތީ މިިދިޔަ ސަރުކާރުގައި

މިއޮތީ ހުރިހާ ބާރެއް ނަޝީދުގެ މުށުތެރެއަށް ލެވި، މަޖިލިސް ހައިޖެކްވެ، ވެރިކަމުގެ ބާރު ޕެރަލައިޒްވެފައި: ސައީދު

1

ވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ނިޒާމެއް އޮތަސް، އިހުލާސްތެރިކަން ނެތިއްޔާ ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ: އުޝާމް

1

މުދަލު ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރާ އިސްލާހަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާނެ

މަޖިލީހުގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހެދުމުން ހަރަދުތައް ވާނީ ކުޑަ: ނަޝީދު

« 1 ...