ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ބޭއްްވޭނެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ: ޝިޔާމު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި، ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު

ބޭނުން ދާއިރާއެއް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ: ފައިރޫޝް

ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލައިގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ފައިރޫޝް ރިޓަޔާ ކުރެއްވި މައްސަލަ 241 ކޮމެޓީއަށް

ދައުރުން ބޭރުން މިމަހު 13 ގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެޖެންޑާކޮށްފި

ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަހަށް ބޭއްވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކު ނެތުމުން ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނެތް: ޝަރީފް

އިންތިހާބު އަވަހަށް ބާއްވަން ހާއްސަ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މަޖިލިސް އިދާރާގެ ފާރަށް އަރައިފި

327 މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އެބަ ތިބި: ޕީޖީ ޝަމީމު

« 1 ...