ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އީސީގެ ނައިބު ރައީސް، އަނެއްކާވެސް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

މަޖިލިސް ރައީސް އަމިއްލަ ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވާލައްވައިފި

މެންބަރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރަން 2 ޖަހާއިރު މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

މަޖިިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް އުނިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އެދި އީސީން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައިފި

މަޖިލިސް ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ، މެންބަރުން ތިއްބަވަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ގަޑިއަކުވެސް ވަޑައިގެންނެވޭގޮތަށް: މަޖިލިސް ރައީސްް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ 19.3 މިލިޔަން އުނިކުރަން މަޖިލީހުގެ ކޮއްތު ކަނޑާލަނީ

ވިޔަފާރިތައް އަދި ދަށަކަށް ނުދޭ، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނެތް، އެކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލީހަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ 20 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި

3
« 1 ...