ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޔޯގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ގްރީން ޓެކްސް ނަގާ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

ރައީސްގެ ވައުދުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވެންދެން ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ: ފެނަކަ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އޭސީސީން ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުން ދައުވާ ކުރާނަން: ޝަމީމް

ޕީއެސްއެމްގެ 100 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ޗީޕް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރާއި ބޯޑު ކޮމިޓީ އަށް

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދިދައަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު ކޮމެޓީއަށް

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

ފުލުހުންގެ މުސާރަ 30 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ 5 މެންބަރުން

« 1 ...