ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން ގާޒީންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް އުފައްދަން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ނަޝީދުގެ "އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމް މިމަހު 30ގައި

ވަން ފޮޓޯ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް އޭޖީ އޮފީހާއި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

ގައްދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވަން: އަމީރު

މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ސީއެސްސީ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނޫނީ އަންނައަހަރު ކުރީކޮޅު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު

5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ހަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ސޯބިރު ކޮރެއާއަށް، އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަގްޒަންބާގަށް ކަނޑައަޅަން ރުހުންދީފި

ވޮޝިންޓަންގައި އެމްބެސެޑަރެއް ބަހައްޓާތީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

« 1 ...