ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުނިކުރަން މަޖިލިސްގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާވިދާޅުވެ، އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަޒުހަރަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަން އޮފިސަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރި މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން އަންގަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ ހާޒިރުކުރުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ބާއްވައިދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރޯދަ މަހު މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 10:30 އިން 2:00 އަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް މީހުންގެ ފޯނު ރެކޯޑިން އަޑުއެހުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުދިން: ޝިއުނާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލައި މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ބަލައިގެންފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް ކޮމެޓީއަށް

1

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ނުފެންނަތާ ދޮޅު އަހަރު، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރަކީ ބޭހަކަށްވެސް ލިބޭވަރަށްވުރެ ތަދު ބޭފުޅެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓް، މާދަމާ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުވާލަން ހުށަހެޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: އަފީފު

« 1 ...