ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮމިޓީީގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން ނަޝީދު އެންގެވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން: ޖަމީލު

އިންތިހާބު ފަސްކޮށް ދޮރުންދޮރަށް ހިނގައި، އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭ ތިބީ ކިތައް ކުދިންތޯ ބެލުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: މޫސަ

1

ކެޔޮނިރު: ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން، ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް! ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން!

2

ކޮމިޓީން ނިންމި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވައިފި

ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނާއި، ހެކި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭޖީގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ހައިރިސްކް އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ދެ ދުވަސްތެރޭ ހަދަން މިނިސްޓަރަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅުގެ ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި: ޝިދާތާ

ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައި!

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މޮނިޓާއެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ރައީސް ނަޝީދު، ޖެންޑާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

1

ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ ސިފައިން ޔުނީފޯމުލައިގެން އޮފީހަށް ގޮސް ގޮސް އެތިބެނީ، މައްސަލަ ކުރިއަކަށް ނުދޭ: ރޮޒެއިނާ

4
« 1 ...