ޚަބަރު

އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި، ދެވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމާ ހެނދުނު

މުހުތާޒާއި ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުރު ދައުވާތަކުގެ ހުކުމްކުރުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޒާރުގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އެތައް ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ

ރައީސް ޔާމީން ބޮޑާހާކާ ނަމަ މައިތިރިކުރަން ދުނިޔެ އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޑރ ޖަމީލް

30 ގަޑިއިރުގެ ބަންދަށް ފަހު ޝެއިޚް ޝަމީމް ރާއްޖެއަށް، ތައުލީމީ ހަޔާތާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރި

އިމްޕޯޓް 28، އެކްސްޕޯޓް 124 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ތޫފާން މައިކަލްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި

ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ސެކިއުރިޓީ އުވާލަން އެދެފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ވެސް ތިބީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި: މާރިޔާ

ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި ތިބެންޖެހުނަސް ޖޭޕީން ޔާމީން ފަހަތަކަށް ނާރާނެ: އަލީ ވަހީދު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއް ނުބުނޭ: ގާސިމް