ޚަބަރު

މެންބަރު ލަތީފު ރައީސް ޔާމީނަށް: އިސްތިއުފާ ދެއްވާ! އެހެންނޫނީ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގާނަން

އަމީތުގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބުރިޖުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، 50 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލަތީފުގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަނިޔާވެރި، ހުދުމުހުތާރު ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ދައުލަތް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން: ސައުދު

މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރިޔާޒު

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަންޏާ، އަދިވެސް ގަރާރުގައި ސޮއިކުރާނަން: ވައްޑެ

ސައުދުގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ވައްޑޭގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ގޯއްޗަށް ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި