ޚަބަރު

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީ ޓޮޕް އަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ދަރަނީގެ ވާހަކަ މިހާރު އެދައްކަނީ ގާބިލުކަން ނެތީމަ: ރައީސް ޔާމީން

ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތުގައި އިނދެގެން މަޖިލިސް ހުއްޓުވާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: މޫސާ

އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީއޭ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ރައީސް ޔާމީން

1

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހު 15ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ނިހާން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް، އަސްއަދު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް

ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޝާންޓޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

5

މިއީ ރައްޔިތުން ހޮވި ސަރުކާރެއް، ރައްޔިތުން ވެސް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ނުކުރެވިގެން އުޅުނީ މިހާރު އެމްޑީޕީ ކޯލިޝަންގައި އެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން: ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ކުށެއް ނުކުރާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ރައީސް ޔާމީން