މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސެސް

ވަން ފޮޓޯ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ ބޭއްވި މުޒާހަރާ

ފިޔަވައްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި 16 ކުއްޖަކު ފުނަދޫ އަމާންވެއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ތަފާތުކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މައްސަލަ ޖެންޑާއަށް

1

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކާ ބެހުނު މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން ދައުލަތުން ސްޕްރީމްކޯޓަށް

2020- ބައްޕައެއްގެ ނަން ނެތި އުފަންވުން! އިބްތިހާލު މަރާލައި މަންމަ އާފިޔާ ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ސަބަބު؟

އަމާޒަކީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން: ޖެންޑާ

ދަގެނާ: މަސްތުގެ ވަބާގެ ފަރުވާއަށް ދިއްލުނު އުއްމީދީ ހުޅުކޮޅެއް

ހިޔާތަކުގައި ތިބި 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުށީ "އަމާން ވެއްޓަށް" ބަދަލުކޮށްފި

14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި 40 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިމީހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ނިދައި އުޅެނީ މަސްތުގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންވާތީ! (ވީޑިއޯ)

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ޕީޖީ ޝަމީމު

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި އެތަނުގެ ހަ މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

« 1 ...