މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސެސް

ޖެންޑާ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި

ދަރީންގެ ހަރަދު: 2000 ރުފިޔާއިން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއީ ދަރިފުޅަށް ހައްގު މިންވަރުތަ؟

13

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސް ގިންތި ކުރަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅައިލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ގިނަ!

ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ދަރިވަރަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯ ދައުރުނުކުރަން އެދިއްޖެ

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ ވޯޑު މަރާމާތުކޮށްފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހިޔާ އިމާރާތްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

މަޑުއްވަރީ ރޭޕް ކޭސް މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކުރަން ޖެންޑާއިން އަންގައިފި

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 278 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 137 މައްސަލައެއް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް ފަސް ކުދިން ދައުލަތަށް ނެގި!

« 1 ...