Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސެސް

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ 98 މައްސަލައެއް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި 63 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަގުމަތިވި ތިން މައިން ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަގުމަތިވި 3 މައިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ 3 ގަޑިއިރު ތެރޭ ލިބިއްޖެ

ދެ ދަރިންނާއެކު އެކަނިވެރި މަޔަކު މަގުމަތިވެފައި، ކުދީން ސްކޫލަށް ފޮނޮވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތި އެހީއަށް!

ޖާމީންގެ މަރު: ޖެންޑާއިން ބުނަނީ ގެންގޮސް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް! ފުލުހަށްވެސް ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

2

ކަނޑުހުޅުދޫގައި މަރުވީ ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް، ހަވާލުވާން ޖެންޑާގައި އެދުނު!

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ފިލްމެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މަޑަވެލީ މަގުމަތީ އަންހެނަކު ދެމުން: ލޯބީގެ ކަންތައްގަނޑެއް؟ ރަށުމީހުން ދައްކަނީ އެހެންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް

1

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

« 1 ...