Close Election
Close
One Photos - EOKdPUuWzVdJNaTNXwYMfxSW3.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ތިބި ބަޔަކު ބެނާއެއް ހިފަހައްޓައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7yN77GwtocX6qcJbDLidCKeQW.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mNTwY7zNQsQ4m3H1FvS7pHNrt.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZYbKc6O4IdjYYosnkGifAxGM8.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FLEtyEAEvR1nSEjOMRaNzVY5G.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hQIOyZgvp5Xqv4IxITwLRkwjs.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، އޮޅުވެލިފުށީގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Lo7QoXfvdUHGNGqntRWReYK26.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، އޮޅުވެލިފުށީގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J764NHOAmaokSE9eCn0yrz8ee.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، އޮޅުވެލިފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ އަޑުއަހަން މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kibKMmPXVpn179gdEiER08OWP.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، އޮޅުވެލިފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ އަޑުއަހަން އަންހެނުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CqxKWdpmC8zXvjJRcYo4ATkmE.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، އޮޅުވެލިފުށީގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ އަޑުއަހަން އިން މީހަކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h0R52m5elkdf8QLwKZC1PVhJD.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ. ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ކުދިންތަކެއް ބަނދަރުމަތީގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vyWnVhQj8JeepYND04ruNhTgX.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނަށް ކުއްޖަކު ދޯންޏެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1IPrnY6kAvK55t0a6xZtKkQdx.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SKgp2ffv6VLGfB63S8LsZ8hWK.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JRlAD6oCdk9U8jG2k5GVZeDJN.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ތިބި މީހުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - NQbF7chAbnsy3WUvVL1t8ayMF.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZnkALS4sHoarnuENqtX1RtRcB.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZDHZghQuOAbpSlD0VedaaRK7T.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ކުރެންދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ހެދި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DissdXaEU7xVThJ6e0Nx9lEgT.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ކުރެންދޫގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1GlTymciRNmahFcvkfePBQ5xE.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ކުރެންދޫގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްހަކީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tW3ogxfd5KejSwT7XJKfMYKCF.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ކުރެންދޫގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dW4Z2IbFWgB571ClCUWkb2AmI.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު އެ މަނިކުފާނުގެ ގައިގާ ބައްދައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ly88VB91FWDTI5R6kff2SsbmM.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި އަންހެނަކު، އެ މަނިކުފާނާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - a8V4kl7v3z3COhrAodONnMsDW.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jiBmfsDm2hPNSQFRKJw5batWH.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި ޒުވާނަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rKFDbUnXeSvCACGl2LMoJgLTi.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު އުރާލައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3xr0Xs9ie7iZwLjE4iRYYOFAO.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ހުރި މީހެއްގެ ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާން ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zhpt9LjDXiDQin9TaryCLjgu9.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ސޯލިހު ޅ، ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުމެ ތިބި ބަޔަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UvX8Vqfa2ToLelgGDPNtWVs62.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WeQtSAgmrgl3pri87qhR07tRY.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LKDJ4CiIQSC51zebUtpUjs54j.JPG
31 އޯގަސްޓް 2023: ޅ، ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން