ދިވެހި ރާއްޖެ

ޓައިވާނުން ރާއްޖެއަށް ޓްރަވެލް އެލާޓް ނެރެފި

"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ" އަންނަ ހަފުތާގައި މެލޭޝިއާގައި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަރގުން މެހްތާ އަދި ބައިވެރިޔާ ރަވީ ޑުބޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑް ތަރި އާތި ޗަބްރިއާ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގައި

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރައްޓެހިންނާއެކު ކްރިތީ ރާއްޖޭގައި

އުއްމީދަކީ ކޮޗީ އާއި ކުޅުދުއްފުށްޓާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް އަވަހަށް ފެށުުން

2

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މައްޗަށް ދެ ގައުމުން ވަނީ އެއްބަސް ވެފަ

އަށްސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

1

ދެ ގައުމު ތަރައްގީވާން ވިސްނަންވީ އިންސާނީ ތަރައްގީއަށް އިސްކަން ދީގެން: މޯދީ

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1000 ސިވިލް ސާވަންޓުން ތަމްރީނުކުރަން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ޝަރަފަކީ ދެ ގައުމުގެ ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭކަމެއް: މޯދީ

ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހުން އޮތުން މުހިއްމު: ރައީސް

8