މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)

ނޫސްވެރިންނަށް އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް ހަނިކުރާތީ އެމްޖޭއޭގެ ކަންބޮޑުވުން

ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން: ފުލުހުން

"ޗެނަލް 13" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ލަންކާއަށް

"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން އެމްޖޭއޭއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރަ ސީރިއަސްކޮށް ނަގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

ޕީއެސްއެމުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާތީ އެމްޖޭއޭއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ސައްހަ މައުލޫމާތު ދެނެގަނެ ފެކްޓްޗެކް ކުރާނެ ގޮތުގެ ވޯކްޝޯޕެއް އެމްޖޭއޭއިން ބާއްވަނީ

ނޫސްވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް 6 ކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން އެމްޖޭއޭއިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

މަސްދަރު ހާމަކުރާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރާ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

"ގައުމީ ސަލާމަތް" ހިމަނައިގެން ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ދެކޮޅު: އެމްޖޭއޭ

މަސްދަަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ނޫސްތަކުން ހަބަރު ނަގަން މަޖިލީހަށް އެންގިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އެމްޖޭއޭ

« 1