މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)

އެމްޖޭއޭގެ އާ އެކްސްކޯ އިންތިހާބުކޮށްފި، ރައީސަކަށް ރިފްޝާން ނައިބަކަށް ޔާމީން

މަސްދަރު ހާމަކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބޭގޮތަށް އެމްޖޭއޭ އާއި ގިލްޑުން ބިލެއް

ގަވާއިދުން ނުހިންގާ މީޑިއާތަކަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭތީ އައިއެފްޖޭގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމްޖޭއޭގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި

ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކުށްތައް ގާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން: ރައީސް

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ހެޔޮ ނިޔަތެއް ނެތް: އެމްޖޭއޭ

158 ނޫސްވެރިންގެ ސޮޔާއެކު 'މަސްދަރު ހިމާޔަތް ކުރާނަން' ޕެޓިޝަން ރައީސާއި އޭޖީއަށް

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފިނަމަ އެމްއެމްސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނީ

ހެއްކާބެހޭ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން އެދިއްޖެ

ހެއްކާބެހޭ ބިލުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އެއްކޮށް ނެތިދާނެ: އެމްއެމްސީ

ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ހެއްކާބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ, ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް މި ވަގުތަށް ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް!

« 1