މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)

ހެއްކާބެހޭ ބިލުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން އެއްކޮށް ނެތިދާނެ: އެމްއެމްސީ

ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ހެއްކާބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ, ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް މި ވަގުތަށް ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް!

މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޖެހޭ އިސްލާހާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ސީޕީ ހަމީދުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

އެމްޖޭއޭގެ ރައީސަކަށް "ވަން"ގެ ރިފްޝާން، ނައިބު ރައީސަކަށް "ދުވަސް"ގެ އަޒްމީ

އެމްޖޭއޭއަށް ރައީސަކު އިންތިހާބުކުރުން މިމަހު 18 ގައި

ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

މިހާރުގެ އޮފީހަށް ވަދެ ބިރުދެއްކި މައްސަލަ ބަލަން އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފި

އެމްޖޭއޭގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ހަމްދޫން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ބަންގުލަދޭޝް ނޫސްވެރިޔާއަށް "ފުރައްސާރަ" ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: އެމްޖޭއޭ

2